Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Samfunnsvitskapleg metode

Undervisningssemester

Haust og vår 

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg grunnleggjande kunnskap og øving innan samfunnsvitskapleg metode. Siktemålet er å gi studentane forståing for vitskaplege arbeidsmåtar som grunnlag for vidare arbeid med faget, samt å gi dei innsikt i konkrete forskingsteknikkar og korleis desse blir nytta i praksis.

Kurset gir ei generell innføring i samfunnsvitskaplege metodar, med vekt på ulike opplegg for innsamling og analyse av forskjellige typar data. I kurset vert m.a. casestudiar, komparativ metode, regresjonsanalyse og innhaldsanalyse, gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten kan

 • gjere greie for etiske problemstillingar i samfunnsvitskapeleg forsking
 • definere grunnleggjande omgrep i samfunnsvitskapeleg metode
 • gjere greie for ulike typar kjelder og data
 • gjere greie for eksperimentelle metodar, komparativ metode og case-studiar

Ferdigheiter
Studenten kan

 • innarbeide etiske problemstillingar i eigne arbeid innanfor samfunnsvitskaplege disiplinar
 • organisere og presentere ulike datatypar for analysar
 • diskutere og grunngje metodeval ut frå ulike problemstillingar
 • gjennomføre kvalitative intervju, kvalitative tekstanalysar, tabellanalyse, korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse
 • skrive rapportar frå vitskapelege undersøkingar

Generell kompetanse
Studenten kan

 • evaluere og kritisere samfunnsvitskapelege analysar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, seminar, kollokviegrupper og laboratoriearbeid i PC-stover.

Talet på førelesingstimar: rundt 36

Talet på seminar/kollokvietimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av fire øvingsoppgåver, to i kvalitative og to i kvantitative metodar. Oppgåvene er obligatoriske og skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

Vurderingsformer

Seks timers skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Institutt

Emnet er eit samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Institutt for samanliknande politikk og Sosiologisk institutt.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  29.09.2017, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  15.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.12.2017, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  17.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen