Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei brei og grunnleggjande innføring i medievitskap. Det kan stå åleine eller takast saman med andre emne i medievitskap.

Emnet skal gi ei innføring i modeller for kommunikasjon og perspektiv på sendarorganisasjon, medietekster og publikum i massekommunikasjonsprosessen. Det skal gi ei forståing av medievitskapen sin plassering som del av både humanistiske fag og samfunnsfag. Emnet skal dessutan gi ei forståing av makt- og kulturomgrepet i tilknyting til massekommunikasjon.

Læringsutbyte

Etter avslutta emne kan kandidaten

 • gjera greie for medievitskapen sitt særlege bidrag til og plassering innan samfunns- og kulturfaga
 • gje eit oversyn over grunnleggande perspektiv, omgrep og metodar i faget

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. 2 timer pr. veke. 10-12 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i seminargruppe og godkjent seminaroppgåve. Seminaroppgåva kan være skriftleg eller munnleg etter faglærers valg. Form på oppgåva vil bli opplyst ved seminarstart. Godkjente arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og påfølgende semester. 

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

Dersom kurset blir teke etter at studenten har greidd eksamen i MEVI110, blir utteljinga redusert til 3 studiepoeng.

For å få ein bachelorgrad ved Det samfunnsvitskaplege fakultet må minimum 10 / maksimum 20 studiepoeng innføringsemne/exfac-emne vere avlagt (utanom ex.phil.). SV-fakultetet har følgjande innføringsemne/exfac-emne: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, GLOB101, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, SANT101 og SOS100. Exfac-emne frå andre fakultet/institusjonar gir fritak for dette gradskravet.

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Emnet evaluerast av studentane kvart 3.år, av faglærer kvart år

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  13.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  30.10.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen