Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Mediebruk: Teori og metode

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet er å gi studentane ei oversikt over - og forståing av -teoriar og metodar for analyser av mediebruk og media sitt publikum.

Dette emnet tar opp forholdet mellom media og deira publikum. Emnet introduserer sentrale teoriar om korleis folk bruker mediene og kva dei får ut av den bruken, og dette vert knytt opp mot konkrete undersøkingar frå historisk og samtidig publikumsforsking. Emnet går inn på kva medier betyr for kultur og samfunnsutviklinga og for folk sitt daglegliv, og legg vekt på mediene si rolle som vår tids viktigaste forum for offentleg kommunikasjon der meiningar vert formidla og forhandla. Emnet gir innføring i sentrale kvalitative og kvantitative metodar som vert nytta på dette feltet.

Læringsutbyte

Etter avslutta emne har kandidaten

 • grunnleggjande kunnskap om sentrale forskingstradisjonar i publikumsforskinga
 • grunnleggjande kunnskap om forholdet mellom publikum og medieinnhald
 • tilstrekkeleg kunnskap til å gjere ei kritisk vurdering av dei metodane som vert brukt i publikumsforskinga, og til å kunne planlegge avgrensa prosjekt om mediebruk
 • forståing for kva media, som teknologi og som tekstar, tyder for kultur- og samfunnsutviklinga, m.a. i eigenskap av forum for offentleg kommunikasjon der meiningar og verdiar blir formidla, forhandla og re-forhandla
 • evne til å nytte teori og metode i diskusjon av aktuelle tema knytt til mediebruk og mediepublikum

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på MEVI100. Studentar som ikkje har MEVI100 bør setje seg inn i grunnleggjande omgrep og teoriar om kommunikasjonsprosessen før semesterstart.

Krav til studierett

Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar, seminar og praktisk metodeopplæring som til dømes lab. Førelesingane er i hovudsak teoretisk orienterte, men inkluderer ein introduksjon til både kvantitativ og kvalitativ metode. Seminaret er retta inn mot løysing av øvingsoppgåver med utgangspunkt i pensum. Seminaret kan vere IKT-støtta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • To metodeoppgåver knytt til undervisning i kvalitativ og kvantitativ metode. Oppmøte på praktisk metodeopplæring og levering av oppgåvene er obligatorisk. Kvalitative metodeoppgåver med omfang ca. 3500 ord vert normalt skrivne i grupper. Kvantitative metodeoppgåver kan ta form av fleire innleveringer knytt til arbeid i lab.
 • Oppmøte på seminar og levering av øvingsoppgåver i tilknyting til seminar er også obligatorisk.

Vurderingsformer

Seks timars skriftleg skuleeksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 15 studiepoeng med det gamle medievitskap grunnfag (MEVIG).

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentane kvart 3.år, av faglærer kvart år

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslettet kan bli endret frem til 14 dager før eksamen. Sted for eksamen vil bli publisert 14 dager før.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.10.2017, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  18.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted