Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Miljø, klima og mennesket si historie

Mål og innhald

Etter siste istid er den ulike hastigheita i utvikling på kontinenta et av historias mest tydelige mønstre. Emnet diskuterer korleis geografiske faktorar, miljøforhold og ulik tilgang på ressursar førde til at matproduksjon oppstod til forskjellig tid i ulike geografiske områder. Emnet fokuserer særlig på dei konsekvensar domestisering av plantar og dyr og klimavariasjonar har hatt på utvikling og endring av samfunn.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne greie ut om korleis ulikt klima og forskjellar i geografi og biogeografi førde til at historia utvikla seg ulikt på de ulike kontinenta
 • ha utvikla innsikt i dei miljø- og samfunnsdynamikkar som gjer at samfunn overlev eller bryt saman

Krav til studierett

Emnet er opent for studenter frå alle fakultet. Studentar som har emnet som obligatorisk eller tilrådd i sin studieplan vil bli gitt prioritet ved kapasitetsproblem.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på første forelesing.

Vurderingsformer

5-timers skriftleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.09.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  12.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted