Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Årsaker til klimaforandringar

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMNF344
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Haust, emnet har intensiv undervisning fire veker i oktober.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet gir en innføring i årsakene til klimaforandringer og gir et grunnlag for å forstå de underliggende fysiske prosessene som styrer klimavariasjoner på forskjellige tidsskalaer.

Innhold
Kurset forklarer hvordan variasjonen i forskjellige eksterne pådrag som variasjoner i solinnstråling, vulkansk aktivitet, forandringer i drivhusgasser og forurensningspartikler kan bidra til forandringer i klimasystemets energibudsjett og initiere klimaforandringer. Kurset vil videre gå igjennom hvordan forskjellige interne tilbakekoblingsmekanismer styrker eller svekker styrken av klimaforandringene. Videre vil man gjennomgå hvilke rolle en forandring av energitransporten i hav og atmosfære spiller for regionale klimavariasjoner.

Kurset vil gjøre deltagerne i stand til å sammenlikne de siste hundre års observerte klimaforandringer med tidligere tiders naturlige variasjoner i klima.

Kurset består av video forelesninger, tekst og oppgaver på web i tillegg til tradisjonelle forelesninger og kollokvier og vil gå over fire uker etterfulgt av en semesteroppgave.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan
- forklare de grunnleggende fysiske mekanismene bak storskala klimavariabilitet
- forstå de eksterne klimapådriverne og årsak til klimavariabilitet
- forklare og utrede de grunnleggende fysiske tilbakekoblings mekanismene i klimasystemet
- utgreie betydningen av hav og atmosfære sirkulasjonen
- forklare hvordan klima har variert i fortiden og hvordan disse endringene har blitt rekonstruert
- forstå betydningen av havets opptak av varme

Ferdigheter

Studenten kan
- utrede klimafølsomhet og estimere betydningen av eksterne klimapådriv fra solen, vulkaner og endringer i drivhusgasser
- styrke sine evner i muntlig presentasjon, vitenskapelig skriving, og diskusjon

Generell kompetanse

Studenten kan
- styrke sine evner i kritisk tenkning og fysiske forståelse
- tilegne seg interdisiplinær forståelse om koblinger mellom menneskelig påvirkning av naturen og jordsystemet igjennom diskusjon. Samt forståelse for koblingen mellom klima, miljø, økonomi, demografi og sosiale relasjoner igjennom å investigere effekten av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Krav til forkunnskapar

R1 - matematikk for realfag (videregående skole) eller S1+S2 - matematikk for samfunnsfag (videregående skole)

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av eit Massive Open Online kurs (MOOC), forelesningar og kollokvier
MOOC kurs: 10 timar i veka i 3 veker
Forelesingar: 2 timar i veka i 4 veker
Kollokvier: 2 timer i veka i 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på forelesingane (6 av 8), over fire veker i oktober.
Aktiv deltaking i gruppearbeid og felles presentasjon av oppgitt emne.
Innlevering av semesteroppgåve.

Vurderingsformer

Bestått kurs består av følgande:
- godkjente frammøte (oblig. aktivitet)
- bestått semesteroppgave
- ha fullført minst 90 % av kursstegene og alle testspørsmåla i MOOC kurset Causes of Climate Change

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er vurdering kun i semester med undervisning i emnet.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no