Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Årsaker til klimaforandringar

Undervisningssemester

Haust, emnet har intensiv undervisning fire veker i oktober.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet gir en innføring i årsakene til klimaforandringer og gir et grunnlag for å forstå de underliggende fysiske prosessene som styrer klimavariasjoner på forskjellige tidsskalaer.

Innhold
Kurset forklarer hvordan variasjonen i forskjellige eksterne pådrag som variasjoner i solinnstråling, vulkansk aktivitet, forandringer i drivhusgasser og forurensningspartikler kan bidra til forandringer i klimasystemets energibudsjett og initiere klimaforandringer. Kurset vil videre gå igjennom hvordan forskjellige interne tilbakekoblingsmekanismer styrker eller svekker styrken av klimaforandringene. Videre vil man gjennomgå hvilke rolle en forandring av energitransporten i hav og atmosfære spiller for regionale klimavariasjoner.

Kurset vil gjøre deltagerne i stand til å sammenlikne de siste hundre års observerte klimaforandringer med tidligere tiders naturlige variasjoner i klima.

Kurset består av video forelesninger, tekst og oppgaver på web i tillegg til tradisjonelle forelesninger og kollokvier og vil gå over fire uker etterfulgt av en semesteroppgave.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har inngåande kunnskap om årsakene og eigenskapane til tidevatn
- kan drøfte og rekne på tidvatn i opne hav, i tronge og opne bukter og i randhav
- kan analysera stormflo og tsunami
- kan drøfta rollen til tidevassblanding og energidissipasjon i opne hav og i randhav
- kan greia ut om den historiske kunnskapsutviklinga knytt til tidevatn og variasjonar i havnivå
- kan grunnleggjande teori for uthenting av tidevassenergi
- kan greia ut om variasjonar og endringar i havnivå i rom (globalt, regionalt og lokalt) og i tid

Ferdigheiter

Studenten

- kan utleia og nytta dei leiande, harmoniske komponentane til å rekne ut, analysere og framskriva tidevatn
- kan nytta likeveksteori til å talfesta endringar i havoverflata og tilhøyrande tidevassrørsle for ulike samanstillingar av dei orbitale parametrane
- kan greia ut om dei ulike faktorane som påverkar lokalt og globalt havnivå på ulike tidsskala, og årsakene til desse variasjonane
- kan forklara og diskutera sentrale omgrep i tidevassteori og om variasjonar av havnivå som ikkje er knytt til tidevatn

Generell kompetanse

Studenten

- kan forklara matematiske omgrep og anvende matematisk formalisme på ulike, geofysiske problem
- kan gjennomføra og formidla analyse av havobservasjonar
- kan skrive og presentera oppgåveløysing i tråd med god vitskapleg praksis
- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar innan fagområda oseanografi, klima og fornybar energi

Krav til forkunnskapar

R1 - matematikk for realfag (videregående skole) eller S1+S2 - matematikk for samfunnsfag (videregående skole)

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av eit Massive Open Online kurs (MOOC), forelesningar og kollokvier
MOOC kurs: 10 timar i veka i 3 veker
Forelesingar: 2 timar i veka i 4 veker
Kollokvier: 2 timer i veka i 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på forelesingane (6 av 8), over fire veker i oktober.
Aktiv deltaking i gruppearbeid og felles presentasjon av oppgitt emne.
Innlevering av semesteroppgåve.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform: Bestått/Ikkje bestått.

Bestått kurs består av følgende
- følgt obligatorisk undervisningsaktivitet
- bestått semesteroppgave
- fullført minst 90 % av kursstegene og alle test spørsmålene i MOOC kurset Causes of Climate Change

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er vurdering kun i semester med undervisning i emnet.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@gfi.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

    Trekkfrist
    01.11.2017