Hjem

Utdanning

Masteremne

Musikkterapeutisk improvisasjon

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Griegakademiet - Institutt for musikk

Mål og innhald

Emnet gjev introduksjon til og fordjuping i musikkterapeutisk improvisasjon og inneheld tre hovudkomponentar:

Introduksjon til musikkterapeutisk improvisasjon

Kurset gjev eit oversyn over aktuelle teori- og praksistradisjonar i musikkterapeutisk tradisjon, med vekt på skilnader i musikkomgrep, mål, format og musikalsk genretilknyting. Det vert lagt vekt på korleis improvisasjon kan knytast til teoriar om interaksjon, kreativitet, forteljing og sosial deltaking. Konkrete deskriptive teoriar om musikkterapeutisk teknikk, spelereglar og prosedyrar for kartlegging og evaluering blir også vektlagt.

Praktisk-metodisk fordjuping i musikkterapeutisk improvisasjon

Arbeidet med det praktisk-metodiske kurset i musikkterapeutisk improvisasjon tar sikte på at studenten skal utvikle musikalsk og mellommenneskeleg kompetanse for musikkterapeutisk improvisasjon, kjenne til og beherske sentrale modellar innan musikkterapeutisk improvisasjon (med særleg vekt på Nordoff-Robbins), beherske prosedyrar for kartlegging og vurdering av ein musikkterapiprosess, og utvikle sin eigen improvisasjonsmetodikk med utgangspunkt i eigen musikalitet og aktuelle målgrupper og arbeidsfelt. Undervisninga byggjer vidare på tidlegare emne i studiet, der improvisasjon ofte er ein integrert komponent, slik som i MUTP102 og MUTP203, men også i MUTP101, MUTP201 og MUTP202. MUTP302 gjev rom for fordjuping i høve til arbeid med improvisasjon, med særleg vekt på dyadiske improvisasjonar i tradisjonen etter Nordoff og Robbins.

Praktisk-metodisk fordjuping i musikkterapeutisk improvisasjon omfattar eit seminar i stemmebruk.

Bruksinstrument

Kurset byggjer vidare på bruksinstrumentundervisninga i MUTP102 og skal sjåast i samanheng med andre musikkfaglege og metodiske emne og med praksis. Bruksinstrument kan vere piano eller gitar (studentar som vel gitar skal arbeide både med akustisk og elektrisk gitar). Studentar som beherskar både piano og gitar kan i samråd med studiet velje anna instrument, der trekkspel, slagverk og song vil vere aktuelle alternativ. Studenten blir tilrådd å velje sitt sterkaste bruksinstrument på MUTP302, for lettare å kunne knyte saman kursa i musikkterapeutisk improvisasjon og bruksinstrument. Unntak kan gjerast dersom studenten allereie har utvikla særs god bruksmusikkdugleik på dette instrumentet. Studenten skal vidareutvikle sin dugleik på følgjande område: Besifringsspel og bladspel (på gitar eventuelt spel etter tabulatur), gehørspel og transponering. Det blir lagt vekt på å knyte dette opp til ulike tilnærmingar til improvisasjon. Undervisninga tar særleg sikte på å setje studenten i stand til å akkompagnere song- og instrumentalaktivitetar og å forme eit musikalsk uttrykk ut frå det musikalske materialet som føreligg.

Læringsutbyte

Ved avslutta emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar

- oversyn over aktuelle teori- og praksistradisjonar i musikkterapeutisk tradisjon, med vekt på skilnader i musikkomgrep, mål, format og musikalsk genretilknyting.

- kjenner til og meistrar sentrale modellar innan musikkterapeutisk improvisasjon

- meistrar prosedyrar for kartlegging og vurdering av ein musikkterapiprosess

- har utvikla sin eigen improvisasjonsmetodikk med utgangspunkt i eigen musikalitet og aktuelle målgrupper og arbeidsfelt

- kan arbeide personsentrert med musikkterapeutisk improvisasjon i relasjon til musikkterapeutiske målområde som interaksjon og kommunikasjon, uttrykk, meistring, læring og deltaking

Dugleikar

- meistrar prosedyrar for kartlegging og vurdering av ein musikkterapiprosess

- meistrar besifringsspel og bladspel (på gitar eventuelt spel etter tabulatur), gehørspel og transponering

Generell kompetanse

- kan akkompagnere song- og instrumentalaktivitetar

- forme eit musikalsk uttrykk ut frå det musikalske materialet som ligg føre

Krav til forkunnskapar

Opptak til 300-nivået av det integrerte masterprogrammet i musikkterapi.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av individuell undervisning, praktiske øvingar, gruppearbeid, forelesingar, demonstrasjonar og analyse av lyd- og videoband. Det er viktig at undervisninga blir sett i samanheng med dei arbeidsmåtane som studentane møter i praksis. Det er forventa at studenten deltar aktivt i undervisninga. Det blir lagt vekt på at studentane sjølve analyserer og diskuterer det som skjer i undervisninga og at dei ut i frå eit teoretisk grunnlag tileignar seg ei kritisk og analytisk haldning til musikkterapeutisk improvisasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk og omfattar:

- Minimum ei framlegging i undervisning av erfaringar frå bruk av improvisasjon i praksis.

- Minimum ein analyse av improvisasjon.

- Bruksinstrument: ei godkjend arbeidsbok.

Det er ein føresetnad at alle obligatoriske aktivitetar er gjennomførte og godkjende før eksamen.

Fråvær på meir enn 20% fører normalt til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer

Eksamen omfattar ei praktisk-munnleg prøve på 45 minutt, med to hovudkomponentar:
a) Improvisasjonar der studenten improviserer over aktuelle "spelereglar" oppgitt av eksamenskommisjonen.
b) Samtale der studenten reflekterer fagleg over improvisasjonane og prosessane i desse.

Dei to eksamensdelane vektas likt, og det blir gjort ei heilskapleg vurdering av kandidaten.

Minst to sensorar kor ein skal vera ekstern.

Karakterskala

Bokstavkarakterar, A - F

Litteraturliste

Pensum er på ca. 500 s., med hovudvekt på litteratur om musikkterapeutisk improvisasjon. I tillegg blir det forventa at studenten brukar diverse note- og metodematerial aktivt. Eiga litteraturliste blir utarbeidd.

Emneevaluering

Det blir gjennomført evaluering i form av spørjeskjema. Ein skriftleg rapport blir utarbeidd.

Administrativt ansvarleg

KMD, Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@grieg.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Eksamensperiode
  29.05.2018–30.05.2018
  Trekkfrist
  14.05.2018
  Andre opplysninger
  Timeplan for gjennomføring av eksamen vil bli publisert på Mitt UiB.
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2