Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Griegstudier

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

 Haust.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet er en introduksjon til studier av Edvard Griegs musikk utfra et lytter- og utøverperspektiv. Utvalg av Griegs verk danner utgangspunkt for videre studier omkring Griegs musikalske betydning og aktualitet. Kurset presenterer ulike tilnærminger, fra verkenes historisk-kulturelle kontekst og tilblivelseshistorie til datidens framføringspraksis og verkenes resepsjons- og virkningshistorie fram til i dag. Materialet som studeres vil bestå av historiske tekst- og lydkilder oppbevart ved Griegsamlingen (konsertprogrammer, anmeldelser, brev, dagbøker og innspillinger). Kurset skal gi en dypere forståelse av Griegs musikk og stil, hans posisjon i datidens nasjonale og internasjonale musikkliv og forhold til sjanger- og framføringstradisjoner. Samtidig vil kurset gi en innføring i mangfoldet av metodar som nyttes i moderne musikkhistorisk forskning med utøverperspektivet i sentrum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten..

- Kan plassere Edvard Grieg i musikalsk, kulturell og historisk kontekst.

Ferdigheiter

Studenten..

- utførar sjølvstendige analysar og vurderingar med utgangspunkt i historiske tekst- og lydkjelder.

Generell kompetanse

Studenten..

- brukar historisk, tekstkritisk og analytisk kunnskap om Griegs verk og stil i eigen og andre si fortolkande praksis og kunstnarlege refleksjon.

Krav til forkunnskapar

 Greidd førstesemesterstudier.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Oppstart av emnet er avhengig av tilstrekkelige ressurser.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 - Oppmøte på førelesingar.

- Obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving.

- Delta på oppgåveseminar. Studentane skal munnleg presentera dei skriftlege arbeida.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Mappevurdering: Studentane skriv 2 oppgåver som til saman utgjer ca. 15 sider. Oppgåvene vektas likt. Alle arbeida må vere bestått i same semester.

Intern sensur.

Karakterskala

 Bokstavkarakterar frå A til F.

Fagleg overlapp

Ingen.

Litteraturliste

 Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

 Griegakademiet - Institutt for musikk og Senter for Griegforskning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   17.10.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   11.12.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen