Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Kurs i norsk språk og kultur for framanddspråklege studentar, trinn 1

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNOR-U1
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk bokmål
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust/Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Norskkursene gir ikkje studiepoeng for søkjarar med norsk som morsmål

Målgruppa for NOR-U1 er nybegynnarar eller personar med lite forkunnskapar i norsk.

Emnet er større enn NOR-U01 og passar for dei som vil ta fleire norskkurs.

Emnet skal gjere studentane i stand til å forstå tydeleg norsk tale om tema frå daglegliv og studentliv og føre ein samtale på norsk om dei same emna. Det blir lagt vekt på at deltakarane skal kunne lese enkle autentiske tekstar på norsk og uttrykke seg skriftleg om tema knytta til daglegliv og studentliv.

Kursa kan kombinerast på følgjande måte:

 1. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2 (15 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
 2. NOR-U1/2 (30 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
 3. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2/3 (30 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Studentane skal kunne lese, snakke og skrive om temaa som er gjennomgått på kurset.

 

Ferdigheiter

 • Dei skal kunne forstå munnleg tale om emne frå dagleglivet og kunne snakke om desse med så god uttale at kommunikasjonen ikkje blir hindra.
 • Dei skal kunne produsere enkle tekstar og kunne gi uttrykk for eigne meningar på eit enkelt språk.
 • Studentane skal kunne bruke dei grammatiske strukturane som har blitt behandla på emnet.

Generell kompetanse

 • Dei skal ha tileigna seg eit aktivt ordtilfang på ca. 1000 ord og eit noko større passivt ordtilfang.
 • Dei skal kunne kjenne igjen ord og uttrykk som dei har sett eller hørt tidlegare og dels forstå innhaldet i eit ord ut frå kjennskap til norsk morfologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Det er fagleg overlapping mellom NOR-U1 og NOR-U01. Desse to emna kombinert vil derfor berre gi 15 studiepoeng til saman.

Krav til studierett

For meir informasjon om opptak:

Studentar, innvandrarar/flyktningar: http://www.uib.no/utdanning/48604/norsk-som-andrespr%c3%a5k-norskkurs

Tilsette ved UiB: http://www.uib.no/lle/24583/norskkursene

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset har ca. 80 timar med undervisning.

Det forventast at studentane er førebudd og deltar aktivt i timane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte på kurset. Deltakarar som er borte frå kurset meir enn 25 %, vil ikkje få gå opp til eksamen.

Deltakarane skal i løpet av kurset levere minst fem skriftlege oppgåver.

Godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i tre semester, inkludert undervisningssemesteret og dei påfølgjande to semestra.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med ein eksamen som inneheld ein munnleg og ein skriftleg del på norsk bokmål.

Munnleg del av eksamen varar 15 minutt og består av ein samtale mellom eksaminator og ein eller to studentar. Skriftleg del av eksamen varar i 3 timar og testar lytte-, lese- og skriveferdigheiter.

Det blir gitt ein samla karakter. Her vil skriftleg del av eksamen telje ca 2/3, og munnleg del av eksamen tel ca 1/3. Både munnleg og skriftleg del av eksamen må vere bestått.

Når det gjeld talet på vurderingsforsøk, sjå forskrift om opptak, studium, vurdering og gradar ved Universitetet i Bergen § 6.8

Karakterskala

 Karakterskala fra A til F

Vurderingssemester

Haust/Vår

Litteraturliste

Pensumlisten kunngjøres ved semesterstart.

Det vil bli brukt en begynnerbok i norsk eller et kompendium på begynnernivå. Studentene trenger også ordbok og grammatikkbok.

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Det kan for eksempel være tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog med emneansvarlig.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  15.11.2017
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   29.11.2017, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen