Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 3

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeNOR-U3
  • Talet på semester1
  • Språk

     Norsk bokmål

  • Ressursar

Undervisningssemester

Høst/Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Norskkursene gir ikke studiepoeng for søkere med norsk som morsmål

 

NOR-U3 er for viderekommende og bygger på NOR-U1/2 eller NOR-U2.

Emnet skal gjøre deltakerne i stand til å bruke norsk muntlig og skriftlig med rimelig god presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglige sammenhenger. En vil arbeide med norsk språkstruktur, ordforråd og idiomatiske uttrykk. En vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakerne vil få kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnsspørsmål.

Kursene kan kombineres på følgende måte:

  1. NOR-U1 (15 Stp) 2. NOR-U1/2 (30 Stp) 3. NOR-U1

NOR-U2 (15 Stp) NOR-U3 (15 Stp) NOR-U2/3 (30 Stp)

NOR-U3 (15 Stp) NOR-U4 (10 Stp) NOR-U4 (10 Stp)

NOR-U4 (10 Stp)

Læringsutbyte

Studentene skal ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å tilfredsstille det generelle norskkravet for å kunne studere ved universiteter og høyskoler i Norge.

De skal være i stand til å samtale på norsk om allmenne emner og føre en faglig diskusjon på relativt flytende norsk.

De skal også kunne forstå forelesinger på norsk og ta notater.

De skal kunne lese og forstå norske fagbøker, aviser og skjønnlitteratur uten særlige vansker.

De skal kunne uttrykke seg skriftlig om allmenne og faglige emner uten feil som hindrer at meningen kommer frem.

De skal kunne beherske hovedreglene i norsk grammatikk.

Krav til forkunnskapar

 Nor-U2 eller tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk.

Studiepoengsreduksjon

 Det er faglig overlapping mellom NOR-U3 og NOR-U2/3. Disse to emnene kombinert vil derfor bare gi 30 studiepoeng til sammen.

Krav til studierett

For mer informasjon om opptak:

Studenter, Innvandrere/flyktninger: http://www.uib.no/utdanning/opptak/norskkurs

Ansatte:http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/internasjonalisering/norsk-som-andrespraak-for-ansatte

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset har ca. 80 timer med undervisning.

Det blir forventet at studentene er forberedt og deltar aktivt i timene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte på kurset. Deltakere som er borte fra kurset mer enn 25 %, vil ikke få gå opp til eksamen.

De skal i løpet av kurset levere minst fem skriftlige oppgaver.

Godkjenning av obligatoriske undervisningsaktiviteter er gyldig i tre semester, inkludert undervisningssemesteret og de påfølgende to semestrene.

Vurderingsformer

Kurset blir avsluttet med en eksamen som inneholder en muntlig og en skriftlig del på norsk bokmål

Muntlig del av eksamen varer ca. 15 minutter når eksamen er en samtale mellom eksaminator og én student og ca. 20 minutter når eksamen er en samtale mellom eksaminator og to studenter.

Skriftlig del av eksamen varer i 5 timer og tester lytte-, lese- og skriveferdigheter.

Det blir gitt én samlet karakter. Her vil skriftlig del av eksamen telle ca 2/3, og muntlig del av eksamen teller ca 1/3. Både muntlig og skriftlig del av eksamen må være bestått.

Vedrørende antall vurderingsforsøk, se forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 6.8 Studenter som har vært oppmeldt i NOR-U3 tre ganger, kan ikke melde seg opp til undervisning og eksamen i NOR-U2/3 på grunn av faglig overlapping.

Karakterskala

 Karakterskala fra A til F  

Vurderingssemester

 Høst/Vår

Litteraturliste

Pensumliste kunngjøres ved semesterstart.

Tekstmaterialet vil bestå av skjønnlitteratur, sakprosa og aktuelle avisartikler samt ulike typer oppgaver. Dette kan være en lærebok eller et kompendium. Studentene trenger også ordbok og grammatikkbok.

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Det kan for eksempel være tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog med emneansvarlig.

Kontakt