Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Nettbasert kurs i norsk (bokmål) som andrespråk, trinn 3

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOR-U603
  • Talet på semester1
  • Språk Norsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Dette er eit nettbasert kurs på deltid for framandspråklege som vil styrke kompetansen sin i norsk. Fullført og bestått kurs vil tilfredsstille krava til norskkunnskapar ved opptak til norske universitet og høgskular. Studiet vil også styrke studentane si stilling på arbeidsmarknaden når dei søker jobbar med krav til gode norskkunnskapar.

Kurset er eit deltidsstudium med 15 studiepoeng over eit semester, det vil seie 50 % studieprogresjon samanlikna med eit fulltidsstudium. Delar av kurset kan overlappe med andre norskkurs ved Universitetet i Bergen eller andre lærestader, dette vil i såfall gje reduksjon i talet på studiepoeng for dette kurset.

Kurset går neste gang våren 2017, søknadsfrist i desember 2016. Meir informasjon kjem om kort tid.

Målgruppe

Framandspråklege som allereie har ei viss kompetanse i norsk, men som treng å styrke kompetansen sin, anten i samband med arbeid eller fordi dei ynskjer å studere ved norske universitet og høgskular med krav om eksamen frå trinn 3.

Undervisning

All undervising og rettleiing går via nett og omfattar både lærarstyrte aktivitetar, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Det vert arrangert nettmøter med lærar. Nettmøta omfattar undervising, diskusjonar samtalar til fastsette tider ein ettermiddag/kveld i veka. Kursdeltakarane må òg levere skriftlege oppgåver.

Studentane vil bli delte inn i grupper, med 60-90 min. undervising for kvar gruppe i dette tidsrommet. Gruppeinndeling og nøyaktig undervisningstidspunkt for di gruppe vil du få informasjon om ved studiestart.

Vurdering / eksamen

Kurset vert avslutta med ein munnleg og ein skriftleg eksamen. Det vert gitt ein samla karakter. For å få gå opp til eksamen må dei obligatoriske krava til deltaking vere oppfylte:

Deltakarane må i løpet av kurset levere minst sju individuelle mappetekstar. Oppgåvene skal godkjennast av lærar.

Det er obligatorisk deltaking på nettmøtene med lærar. Deltakarar som deltek mindre enn 75 % av tida, får ikkje gå opp til eksamen.

Studentane kan etter søknad få avleggje skriftleg og munnleg eksamen nærmare der ein bur. Nærmare informasjon om dette vil bli gitt etter kursstart.

Krav til datautstyr

Studentane må ha tilgang til datamaskin med oppkopling til internett og e-post. Det er også naudsynt med hovudsett med øyretelefonar og mikrofon med USB-kontakt, som gir best kvalitet.

Studiefinansiering

Studiet er godkjend for støtte frå Lånekassen

Opptaks- og forkunnskapskrav

Neste opptak i desember 2016, for vårsemesteret 2017

Deltakarane må kunne dokumentere at dei har tilfredsstillande forkunnskapar i norsk. Dei kan til dømes:

  • Ha bestått trinn 2-eksamen frå universitet og høgskular i Noreg.
  • Ha tatt Norskprøve 3 med karakter «bestått»
  • Ha tatt ny digital norskprøve med nivå B1 som resultat i alle delferdigheiter
  • Ha oppnådd språkferdigheit tilsvarande B1 i Europarådet si nivåbeskriving

Det vert kun teke opp 20 studentar på dette kurset. Alle som søkjer opptak må leggje ved eller eventuelt ettersende dokumentasjon på norskkunnskapane sine. Tidlegare språkprøver må vere avlagt våren 2013 eller seinare. Søkjarar under 25 år må i tillegg dokumentere generell studiekompetanse frå Noreg, eventuelt tilsvarande godkjend kompetanse frå andre land.

Søkjarar utan norsk personnummer må i tillegg leggje ved kopi av dei to første sidene i passet sitt.

All naudsynt dokumentasjon må ettersendast til:

Kontor for etter- og vidareutdanning
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 BERGEN

E-post: post@evu.uib.no

Dersom det melder seg fleire søkjarar enn det er plassar til på kurset, vil søkjarane bli rangerte ut frå resultat/karakter frå tidlegare avlagte språkprøver, jf. krav til forkunnskapar. Dersom det er tvil om språknivået til søkjaren, vil søkjaren kunne ta ein språktest ved Universitetet i Bergen innan kurset startar. Dei dette er aktuelt for, vil då få informasjon om dette. Dersom det framleis er fleire søkjarar som står likt, vil plassane bli fordelte ved loddtrekning.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
Kontor for etter- og vidareutdanning
55 58 20 40 / post@evu.uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
55 58 23 73 / nettnorsk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs