Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Profesjonsforberedelse

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, inklusive sentrale forskningsmetoder, klinisk arbeid og utfordringer som den praktiserende psykologen blir konfrontert med. Emnet introduserer etiske problemstillinger og gir en innføring i gjeldende bestemmelser som regulerer psykologers yrkesutøvelse og virksomhet i samfunnet.

Tema 1: Fagetikk (1 sp)

Studentene vil få en innføring i sentrale rolleutforminger som psykolog, og om ferdigheter og etiske krav som retter seg mot disse. Det gis innføring i standarder for norsk psykologutdanning og psykologers rettigheter og plikter. Kurset vil også ta opp psykologyrkets utvikling, dets rolle i samfunnet og betydningen av menneskesyn og menneskers vilkår blir tematisert og diskutert. Prinsipper for profesjonell etikk både i klientrettet virksomhet og forskning blir gjennomgått og eksemplifisert. Det blir vektlagt bevissthet om ulike fagetiske dilemmaer knyttet til psykologers yrkesutøvelse og hvordan slike dilemmaer håndteres ut fra gjeldende psykologetikk.

Tema 2: Metode (del 1): Kvantitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap (4 sp)

Studentene får en innføring i grunnleggende metoder for beskrivelse, behandling og oppsummering av kvantitative datamateriale. Det blir gitt opplæring i vanlige former for organisering av tallbaserte data, ulike former for beskrivelse og oppsummering av slike data, samt sentrale prinsipper for å gjøre statistiske slutninger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening i bearbeiding og oppsummering av kvantitativ informasjon.

Tema 3: Metode (del 2): Kvalitative intervju og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap (4 sp)

Kurset gir praktisk innføring i å planlegge og å utføre kvalitative forskningsintervju. Kurset gir også en innføring i å utføre analyse av kvalitative forskningsdata med særlig fokus på intervjumateriale, og rapportering av forskningsfunn innenfor et artikkelformat. Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for fenomenologisk metode blir introdusert, og studenten får praktisk erfaring i å utforme en intervjuguide og å gjennomføre et kvalitativt intervju. Kurset vil særlig ta utgangspunkt i hermeneutisk fenomenologisk analyse, men vil også gi oversikt over andre sentrale tilnærminger, inklusive diskursanalyse. Det gis en introduksjon til bruk av software for kvalitativ dataanalyse. Øvelsen bygger på et klinisk perspektiv, og kan kun erstattes av kurs som tar utgangspunkt i tilsvarende klinisk perspektiv.

Tema 4: Psykopatologi og psykologisk behandling (4 sp)

Kurset gir en innføring i grunnleggende antakelser om hva psykopatologi er, sentrale kliniske tilstandsbilder og hovedperspektiv på psykologisk behandling. Kurset skal gi et grunnlag for undervisning om psykiske lidelser innenfor de andre psykologiske basaldisiplinene, samt kurs i klinisk nevropsykologi, pedagogisk-psykologisk rådgivning og kurs i diagnostikk og psykologisk behandling.

 • Modeller og perspektiv på psykopatologi, normalitet og avvik ¿ psykososiale, fenomenologiske og biologiske.
 • Sentrale kliniske tilstandsbilder ¿ angst, stemningslidelser, psykoser, personlighetsforstyrrelser, traumerelaterte lidelser, demenssykdommer, utviklingsforstyrrelser og atferdsmessige og emosjonelle problem hos barn og ungdom.
 • Modeller for psykologisk behandling: kognitiv-atferdsterapi, dynamisk og humanistisk/emosjonsfokusert terapi.

Tema 5: Kriseledelse (1 sp)

Kurset skal gi studentene en kunnskap om beredskapsorganisering i det offentlige, planlegging og øving av beredskapsplaner samt samarbeidspartneres arbeidsform og utfordringer psykologer kan møte i samhandlinger med ulike etater.

Tema 6: Ledelse og organisasjon (del 1): Kommunikasjon og ledelse (1 sp)

Studentene skal opparbeide seg grunnleggende kunnskap om kjennetegn ved positiv relasjonsutvikling og utvikling av effektive team, samt forståelse av kommunikasjonens betydning for slik utvikling. Kurset vil videre utvikle studentenes kompetanse i refleksjon over egne kommunikasjonsferdigheter og hvordan verdier og holdninger påvirker evne til relasjonsutvikling.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Redegjøre for psykologyrket, dets utvikling, arbeidsområder, og metoder
 • Redegjøre for sentrale modeller for psykopatologi
 • Beskrive kjennetegn ved de sentrale kliniske tilstandsbilder
 • Redegjøre for sentrale modeller for psykologisk behandling
 • Kunne beskrive og differensiere hovedtilnærminger til kvantitativ dataanalyse og kunne identifisere situasjoner hvor de er relevante å bruke, samt kjenne til prinsipper for organisering av kvantitativt datamateriale
 • Redegjøre for sentrale trekk ved det kunnskapsteoretiske grunnlaget for hermeneutisk og fenomenologisk metode, muligheter og begrensninger ved ulike former for intervjuing, samt redegjøre for og drøfte sentrale kvalitetskriterier for analyse og rapportering av kvalitative data
 • Redegjøre for betydningen av refleksivitet i innsamling og analyse av kvalitativt datamateriale med særlig vekt på forholdet mellom intervjuperson og intervjuer
 • Redegjøre for transkriberingsformer, anonymiseringsrutiner, lagring av kvalitative data
 • Kunne redegjøre for sentrale virkemidler for effektiv kommunikasjon, perspektiver på god relasjonsutvikling, samt kjennetegn ved effektive team

Ferdigheter

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Kunne drøfte sentrale modeller for psykopatologi og psykologisk behandling i forhold til hverandre.
 • Kunne skille mellom de mest sentrale psykiske lidelser.
 • Tilrettelegge og organisere kvantitative data ved hjelp av standard programvare, fremstille enkel univariat og bivariat statistikk ved hjelp av standard programvare samt fremstille grafisk sammenhengen mellom variabler innenfor relevante kunnskapsområder.
 • Kunne utforme forskningsspørsmål som er egnet for kvalitativ forskning, samt utforme en intervjuguide.
 • Kunne gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju, utføre koding og analyse av transkribert intervjumateriale, samt kunne anvende NVIVO software som hjelpemiddel i analyseprosessen
 • Kunne rapportere metodisk fremgangsmåte, presentere kvalitative forskningsfunn og drøfte funnene refleksivt innenfor formatet av en forskningsartikkel
 • Ha utviklet psykologfaglige ferdigheter ved å gjennomføre intervjuer med henblikk på kontaktskaping og informasjonsinnhenting
 • Gjennom gruppearbeid, refleksjon og diskusjon ha utviklet intervjuferdigheter og blitt kjent med intervjuet som arbeidsmetode, herunder metodenes styrker og svakheter
 • Kunne planlegge, gjennomføre og tolke en systematisk adferdsobservasjon
 • Forstå egen adferd i ukjente og usikre situasjoner gjennom å identifisere, beskrive, kontrollere og psykologisk forstå egne fysiske og psykiske reaksjoner.
 • I noen grad kunne analysere grunnleggende elementer i egen og andres kommunikasjon, kunne påvirke relasjonsutvikling i positiv retning, samt kunne gjøre basale funksjonskartlegginger av grupper og team.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • På et grunnleggende vis kunne identifisere og reflektere over etiske problemstillinger
  innenfor yrket og yrkesutøvelsen
 • Være bevisst om forskjellen mellom egen rolle som privatperson og som fagperson/psykologstudent
 • Ved fullført kurs skal kandidaten i noen grad kunne reflektere om egen kommunikasjonsstil og kunne reflektere om egen rolle i relasjonsutvikling

Tilrådde forkunnskapar

Årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen eller tilsvarende

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger (81 timer), seminar (24 timer), gruppeøvelser (15 timer), ekskursjon (9 timer) og oppgavepresentasjon (12 timer).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fagetikk: Refleksjonsnotat (godkjennes av lærer)

Psykopatologiforståelse, kliniske tilstandsbilder, psykologisk behandling og fagetikk: Kursprøve og refleksjonsnotat (godkjennes av lærer)

Kriseledelse: Deltakelse i rollespill og tilrettelagte situasjoner rundt (godkjennes av lærer)

Metode del 1: Deltakelse i øvelser (godkjennes av lærer)

Metode del 1: Hjemmeoppgave med utgangspunkt i kvantitative data-analyser på relevant kunnskapsområde (godkjennes av lærer)

Metode del 2: Gjennomført intervjuøvelse (godkjennes av lærer)

Metode del 2: Muntlig fremføring av intervjufunn (godkjennes av lærer)

Metode del 2: Skriftlig rapport (godkjennes av lærer)

Ledelse og organisasjon: Deltakelse i øvelser (godkjennes av lærer) og innlevering av oppgaver/rapporter (godkjennes av lærer)

Vurderingsformer

Emnet vurderes som bestått/ikke bestått i hht. godkjente obligatoriske arbeidskrav.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, videofremvisning, anbefalte web sider.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf. 55 58 27 10, e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjende øvingar