Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Kristendommen, jødedommen og islam

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeRELV102
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg eit oversyn over historia til og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i religionsvitskap. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap
Gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam.

Ferdigheiter
Evne til å analysera fagstoff og trekka eigne slutningar.
Evne til å skriva ein resonnerande tekst.
Evne til å utføra samanliknande analyser av tema innafor dei tre religionane.

Generell kompetanse
Generell innsikt i religionsvitskapeleg vokabular.
Erfaring med å arbeide både sjølvstendig og i gruppe.
Erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Normalt 15-20 forelesingar (à to timar), 5-10 seminar.

I tillegg til forelesingar som skal tene til å utdjupe og utfylle pensum vert det også arrangert arbeidsseminar leia av undervisningsassistentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i gruppeundervisning er obligatorisk og det blir kravd minst 50 % frammøte. Obligatoriske aktivitetar i gruppeundervisninga består av innlevering av ei oppgåve på 1000 ord, og fagleg kommentering av andre sine oppgåver minst ein gong. I tillegg er det forventa at alle studentar førebur seg og set seg inn i tekstar som vert tekne opp i gruppeundervisninga.

Obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å gå opp til eksamen. Alle obligatoriske aktivitetar må gjennomførast i same semester. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemestret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein seks timars skuleeksamen i slutten av semesteret.

Karakterskala

I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og er på mellom 1000 og 1200 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil ligga til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no