Kristendommen, jødedommen og islam

Fakta om studiet

EmnekodeRELV102
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ahkr.uib.no

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg eit oversyn over historia til og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i religionsvitskap. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap
Gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam.

Ferdigheiter
Evne til å analysera fagstoff og trekka eigne slutningar.
Evne til å skriva ein resonnerande tekst.
Evne til å utføra samanliknande analyser av tema innafor dei tre religionane.

Generell kompetanse
Generell innsikt i religionsvitskapeleg vokabular.
Erfaring med å arbeide både sjølvstendig og i gruppe.
Erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Institutt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Normalt 15-20 forelesingar (à to timar), 5-10 seminar.

I tillegg til forelesingar som skal tene til å utdjupe og utfylle pensum vert det også arrangert arbeidsseminar leia av undervisningsassistentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i gruppeundervisning er obligatorisk og det blir kravd minst 50 % frammøte. Obligatoriske aktivitetar i gruppeundervisninga består av innlevering av ei oppgåve på 1000 ord, og fagleg kommentering av andre sine oppgåver minst ein gong. I tillegg er det forventa at alle studentar førebur seg og set seg inn i tekstar som vert tekne opp i gruppeundervisninga.

Obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å gå opp til eksamen. Alle obligatoriske aktivitetar må gjennomførast i same semester. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemestret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein seks timars skuleeksamen i slutten av semesteret.

Karakterskala

I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Læremiddelomtale

Pensum vert utarbeidd av instituttet og er på mellom 1000 og 1200 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil ligga til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.