Islam

Fakta om studiet

EmnekodeRELV225
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg inngåande kunnskapar om islam. Både historiske tema og aktuelle tema vert fokusert på: Koranen og korantolking, hadithlitteraturen, islamsk rettsvitskap, og muslimsk rituelt liv, vidare islam og kjønn, muslimske rørsler og retningar, og visuelle uttrykk for muslimske trusforestillingar.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

- gode kunnskapar om det historiske og tekstlege grunnlaget for islam og om framveksten av ulike tolkingar som presenterer islam som ein religion i endring

- kunnskapar om ulike former for islam og muslimske religiøse ritual og høgtider, islam og kjønn, muslimske rørsler og retningar

- kunnskapar om korleis muslimske trusforestillingar kan bli gitt uttrykk ikkje berre i tekstar eller handlingar, men også i visuelle medium

Ferdigheiter

- evne til å setja kunnskapane om islam inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar,

- evne til å analysera fagstoff og trekkje eigne slutningar,

- evne til å skriva ein resonnerande tekst,

- evne til å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg

Generell kompetanse

Studenten skal kunna

- skaffa seg informasjon på eiga hånd, og vurdera han kritisk og vitskapeleg

- formidla informasjon og teoriar frå dette kunnskapsfeltet

- kommunisera faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innafor fagområdet

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Institutt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om islam tilsvarande RELV102 er ein føresetnad.

Mykje av pensumlitteraturen er på engelsk. Studenten bør derfor ha gode engelskkunnskapar.

Fagleg overlapp

RELV325

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

8- 10 forelesingar/seminar à to timar pr veke fordelt over heile semesteret

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte ved undervisning på minst 75%. Studentane skal halde minst eitt seminarinnlegg basert på pensum, og diskutera kvarandres arbeid.

Oligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å kunne møte til eksamen.

Oligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å kunne møte til eksamen.

Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemester dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar.Eksamen er open for studentar utan studierett etter søknad til Studieadministrativ avdeling.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar.

Karakterskala

I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Læremiddelomtale

Pensum er på omkring 1200 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Læremiddelomtale

Pensum er på omkring 1000-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.