Hjem

Utdanning

Masteremne

Religionsvitskapleg teori

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeRELV301
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gjere studentane kjende med sentrale bidrag til den internasjonale teoretiske debatten i religionsvitskap. Emnet tek òg sikte på å gje eit godt grunnlag for arbeidet med ei mastergradsoppgåve. Dette vil ein oppnå gjennom drøfting av teoribruk i tidlegare masteroppgåver i religionsvitskap, samt kjennskap til religionsvitskapelege tidsskrift.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

Fordjupa kunnskap om teoretiske tilnærmingar og aktuelle teoretiske diskusjonar innanfor religionsvitskapen i ulike vitskapelege publiseringsformer (tidsskrift, bøker, podcast).

Ferdigheiter

Evne til å forstå og diskutera teoretiske spørsmålstillingar og teoretiske resonnement. Evne til å skrive tekster i ulike akademiske sjangrar (bokmelding, kommentar, essay). Er kjend med vitskapeleg publisering, informasjonssøk, bruk av kjelder, kjeldekritikk, sitering og etikk.

Generell kompetanse

Fordjupa og sjølvstendig akademisk lesing og skriving. Fordjupa røynsle med å planleggje og gjennomføre skriftlege arbeid av ein bestemt sjanger og omfang innanfor oppgitte tidsfristar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. For mastergradsstudentar i religionsvitskap er emnet obligatorisk, og skal normalt takast i første semester.

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram enn religionsvitskap som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Normalt 10-14 samlingar à to timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Øving som går ut på kvar veke å skrive korte samandrag eller kommentarar på 150¿250 ord til ein episode frå religiousstudiesproject.com (skal leverast på Mitt UiB kvar fredag innan kl. 12, veke 36-48). Minstekrav er 8 innleveringar.

2. Omtale av teoribruk i ei sjølvvald masteroppgåve (om lag 800 ord).

3. Oppsummeringar av to sjølvvalde artiklar frå minst to ulike religionsvitskapelege tidskrift (400 ord kvar).

Tekstene leverast på Mitt UiB til oppgitte fristar.

Alle obligatoriske aktiviteter må vere godkjende i eit og same undervisnings-semester. Dersom ei innlevering ikkje vert godkjend, kan ho leverast inn ein gong til.

Vurderingsformer

I tråd med emnet si satsing på jamleg skriving og meistring av ulike sjangrar, består eksamen av fleire delar som strekker seg over heile semesteret:

1. Semesteroppgåve om eit sjølvvald tema (3 000 ord) 50 %

2. Kritisk omtale av ei pensumbok (1 000 ord) 30 %

3. Oppsummeringar av to oppgitte artiklar frå religionsvitskapelege tidskrift (400 ord kvar) 20 % (= 2x10 %)

Semesteroppgåva tel 50 prosent av samla karakter i emnet. Bokomtala tel 30 prosent og artikkeloppsummeringane tel 20 prosent.

Alle eksamensdelar må vere greidde i eitt og same undervisningssemester.

Eksamen vert berre gjennomført i undervisningssemesteret.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum (900¿1400 sider) omfattar masteroppgåver, bøker, artiklar og podcast-episodar. Pensum består òg av sjølvvalde delar.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetre studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no