Hjem

Utdanning

Masteremne

Spesialiseringsemne med semesteroppgåve

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeRELV302SEM
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk eller engelsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Emnet vert unntaksvis tilbydd haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal få fordjupa kunnskapar på eit spesielt område av historisk eller systematisk karakter.

Forutsett at emnet vert tilbudd det inneverande semesteret, kan studenten velja eit av eventuelt fleire moglege temaalternativ, som representerer ei spesialisering på enkelte religionar eller religiøse fenomen, eller på tema av systematisk eller teoretisk karakter.

Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap

Djupnekunnskap innafor temaet.

Kunnskap om temaets historie, tradisjonar og eigenart.

Kunnskap om sentrale tema og problemstillingar innafor temaet.

Ferdigheiter

Evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.

Evne til å granske kritisk eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innafor temaet.

Evne til å finne relevant fagleg informasjon.

Evne til å skrive ein resonnerande tekst om temaet.

Evne til å kommunisere om faglege tema innafor eit fagfellesskap.

Generell kompetanse

Generell innsikt i temaet.

Erfaring med å utvikle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innafor temaet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Eventuelle krav til forkunnskapar er gjort greie for under omtalen av dei enkelte emnealternativa.

Studiepoengsreduksjon

Emnet har fullt overlapp med tilsvarande emne på RELV202SEM

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB.

Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Utanom forelesingar og seminarundervisning vil undervisninga i temaa kunne skje i form av rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk aktivitet knytt til undervisninga. Sjå dei enkelte temaalternativa for nærare opplysingar. Alle eventuelle obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å kunne møte til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav i emnet vert offentleggjort ved opninga av Studentweb på Mitt UiB.

Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av to komponentar: ei semesteroppgåve (5000-6000 ord) og ein justerande munnleg eksamen. Innlevering av semesteroppgåva skal skje elektronisk.

Karakterskala

Det vert nytta ein gradert skala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og omfattar om lag 1000-1500 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetre studiet vert det organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no