Hjem

Utdanning

Masteremne

Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (feltarbeid)

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Både haust og vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Intervjustudie eller feltarbeid av minimum 2 månaders lengde i samband med masteroppgåve.

Kvar student skal, i samråd med rettleiaren, utarbeide ein individuell plan for dette emnet. Det skal sendast ein søknad om godkjenning av denne planen til instituttet. Søknaden vert behandla av faggruppa. Det skal brukast eit skjema utarbeidet av faggruppa.

RELV303FELT/MUNT/SEM er eit valemne i masterstudiet i religionsvitskap.

Til vanleg kan berre eitt av RELV303-emna inngå i mastergraden.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:


Kunnskap
Grunnleggjande kunnskap om et religiøst felt med særleg relevans til masteroppgåva.


Ferdigheiter
Evne til å planlegge, gjennomføre og dokumentere eit avgrensa datainnsamlingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.


Generell kompetanse
Evne til sjølvstendig kompetanseutvikling.
Evne til relevant kommunikasjon med informantar.
Evne til nettverkbygging.

Krav til forkunnskapar

Opptak til et masterprogram.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB.

Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Avheng av innhald og resursar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dokumentasjon av feltarbeidsmateriale.

Vurderingsformer

Rapport på om lag 6000 ord (cirka 15 sider). Rapporten skal omhandle metodiske, metodologiske og forskingsetiske spørsmål.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Litteraturliste

Pensum på om lag 500 sider. Pensum skal veljast i samråd med rettleiaren.

Emneevaluering

Studentane vil jamleg ble bedne om å evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  04.06.2018, 13:00
  Trekkfrist
  21.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen