Hjem

Utdanning

Masteremne

Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (munnleg)

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

Både haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom emnet RELV303MUNT skal studenten skaffa seg eit godt grunnlag for arbeidet med masteroppgåve og/eller styrka sine faglege kvalifikasjonar generelt.

Kvar student skal, i samråd med rettleiaren, utarbeide ein individuell plan for dette emnet. Det skal sendast ein søknad om godkjenning av denne planen til instituttet. Søknaden vert behandla av faggruppa. Det skal brukast eit skjema utarbeidet av faggruppa.

RELV303FELT/MUNT/SEM er eit valemne i masterstudiet i religionsvitskap.

Til vanleg kan berre eitt av RELV303-emna inngå i mastergraden.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

 Kunnskap
Grunnleggjande kunnskap om et tema med særleg relevans til masteroppgåva.

 Ferdigheiter
Evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.
Evne til å kunne strukturere faglege resonnement.
Evne til å sette seg inn i komplekse faglige tema i løpet av kort tid.

Generell kompetanse
Evne til sjølvstendig kompetanseutvikling.
Evne til å kunne kommunisere munnlig om komplekse faglige problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope ved opptak til masterprogrammet i religionsvitskap eller andre masterprogram.

Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Avheng av innhald og resursar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Munnleg eksamen på 30-40 minutt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Litteraturliste

Pensum på om lag 1000-1500 sider. Pensum skal veljast i samråd med rettleiaren.

Emneevaluering

Studentane vil jamleg blir bedne om å evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Munnleg eksamen