Hjem

Utdanning

Masteremne

Buddhisme og jainisme

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Det humanistiske fakultet, UiB

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg kunnskapar om utvalde sider ved buddhismen og jainismen i fortid og notid og med særlig vekt på buddhismen i Sør-Asia i nyare tid.

Læringsutbyte

 Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

- inngåande kunnskapar om buddhismen og jainismen i Sør-Asia med spesiell vekt på endringar i nyare tid

- inngåande kunnskapar om framveksten av ulike tolkingar av buddhismen og jainismen i Sør-Asia i moderne tid, om buddhismen som ein religiøs og politisk identitet i Sør-Asia og om vestlege fortolkingstradisjonar av desse religionane

Ferdigheiter

- evne til å analysera fagstoff og trekka eigne slutningar

- evne til å skriva ein resonnerande tekst

- erfaring med å formidla informasjon,teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg

Generell kompetanse

Studenten skal kunna kommunisera om problemstillingar, analyser og konklusjonar innafor dette kunnskapsfeltet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Mykje av pensumlitteraturen er på engelsk. Studenten bør derfor ha rimelig gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

Emnet har fullt overlapp med RELV223

Krav til studierett

Ope ved opptak til masterprogrammet i religionsvitskap eller andre masterprogram

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Normalt 10 forelesingar à to timar, totalt 20 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar.

Karakterskala

I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der A er beste karakter.

Litteraturliste

Pensum er på omkring 1000-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  05.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen