Hjem

Utdanning

Masteremne

Islam og muslimars religion

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeRELV335
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk 
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

Vår (Emnet vert ikkje tilbudd våren 2018)

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg fordjupa kunnskapar om muslimsk religion.

Innhaldet i RELV335 vil variera frå semester til semester. Hovudtema kan vera: muslimske tekstar, islamsk rettsvitskap, islamske ritual, kjønnsperspektiv, muslimske rørsler og retningar, kvardagsreligiøsitet, estetikk. Det vert kunngjort på førehand kva for tema det vert gjeve undervisning i.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

djupare kunnskapar om muslimsk religion generelt og om det aktuelle temaet spesielt.

Ferdigheiter

evne til gjere greie for viktige metodiske og teoretiske tilnærmingar i studiet av det aktuelle temaet

evne til å analysera fagstoff og trekkje eigne slutningar,

evne til å skriva ein resonnerande tekst.

Generell kompetanse

Studenten skal kunna

skaffa seg informasjon på eiga hand, og vurdera han kritisk og vitskapleg,

formidla informasjon og teoriar frå dette kunnskapsfeltet,

kommunisera faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innafor fagområdet.

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om islam tilsvarande RELV102 er ein fordel. Studenten må ha gode kunnskapar i engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Fullt faglig overlapp med RELV235 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på et masterprogram ved Universitetet i Bergen 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

8-10 forelesingar/seminar à to timar pr veke, fordelt over heile semesteret. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte ved undervisning på minst 50 %. Studentane skal halda minst eitt seminarinnlegg basert på pensum, og diskutera kvarandres arbeid. Obligatoriske aktivitetar må vera godkjende før oppmøte til eksamen.

Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Litteraturliste

Pensum er på omlag 1200 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.  

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no