Gå til innhold
English A A A
Emne RUS301

Russisk språkhistorie og språkstruktur

Undervisningsperiode :

Aktuelle studieprogram

Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

RUS301 gir ei grundig innføring i ei språkvitskapleg tilnærming til det russiske språket. Emnet inneheld to delar - språkhistorie og moderne russisk språkstruktur. Studentane blir presenterte for hovudtrekka i russisk språkhistorie, og det vert lagt særskilt vekt på å syna den relevansen språkutviklinga har for moderne standardrussisk og russiske dialektar. Samstundes gir kurset eit oversyn over teksttypar og litterær aktivitet frå kristninga inntil 1800-talet. Utvalde tekstar og tekstdøme blir lesne og gått gjennom. Den andre delen av kurset gir ei språkvitskapleg tilnærming til moderne russisk språkstruktur.

Læringsutbyte/resultat

Etter fullført emne skal studentane

  • ha ei oversikt over russisk språkhistorie og kunna beskriva dei viktigaste språkendringane i russisk.
  • ha opparbeidd dugleik i å lesa og vurdera språkvitskapleg litteratur, både på russisk og på andre språk.
  • ha innsikt i sentrale språkendringar og språkvariasjonar over tid og i rom og kunna forklara tilhøvet mellom standardspråk og dialektar og mellom skriftspråk og talemål.
  • ha oversikt over utviklinga av det russiske skriftspråket og av den russiske skriftkulturen og litteraturen før 1800.
  • kunna nemna dei viktigaste skilnadene mellom nord- og sør-russiske dialektar.
  • ha ei grundig forståing av moderne russisk språkstruktur og utdjupa kunnskapar om enkeltemne, som morfologisk analyse o.a.
  • ha oppøvd ei kritisk og sjølvstendig haldning til språkvitskaplege problemstillingar, som er naudsynt for arbeid med ei masteroppgåve om russisk språk.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsspråk

Norsk/russisk

Studienivå

Master

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i russisk eller tilsvarande

Undervisning og omfang

Førelesingar og tekstgjennomgang

Obligatoriske arbeidskrav

Det vert kravd oppmøte til minst 70 % av all undervisning.

To obligatoriske innleveringar

Vurderingsformer

Eksamen er ein seks timars skuleeksamen. Dei to innleveringane må vera godkjende før studentane kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Læremiddelomtale

Russisk språkhistorie og språkstruktur har eit primærpensum og eit sekundærpensum. Primærpensum inneheld tekstar og tekstutdrag, sekundærpensum er sett saman av utvalde lærebokkapittel og artiklar frå faglitteraturen.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no