Hjem

Utdanning

Masteremne

Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

RUS303 er eit fordjupingsstudium i eitt eller fleire sentrale emne innanfor anten russisk språk, litteratur og kultur. Fagmiljøet gjev undervisning i ulike særemne, alt etter kva lærarressursar som er til rådevelde og studentane sine faglege behov. Døme på tema for særemne kan vera dialektologi, intonasjon, språkleg variasjon, russisk språk etter perestrojka, avantgarden i russisk litteratur, moderne russisk prosa, den russiske romanen på 1800-talet, Kaukasus i russisk litteratur (fortid og nåtid), Peterburg-myten i russisk litteratur og kultur.

Læringsutbyte

Etter fullført emne: Studentane

 • har solide kunnskapar om det utvalde emnet innanfor russisk språk, litteratur og/eller kultur
 • har øvd opp ei kritisk og sjølvstendig haldning til lærestoffet
 • har utvikla teoretisk innsikt i temaet og i problemstillingar, som kan koma til nytte i arbeidet med masteroppgåva
 • har øving i å omsetja russiske sakprosatekstar til norsk, og frå norsk til russisk
 • har god trening i akademisk framstilling, både skriftleg og munnleg og både på russisk og på norsk, gjennom skriftlege oppgåver (omsetjingar og essay), eit seminarinnlegg på russisk og diskusjon

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag er RUS301 og RUS302 eller tilsvarande emne.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, seminar og individuell rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit munnleg innlegg på russisk og fire omsetjingar (to norsk-russisk og to russisk-norsk) av pensumrelaterte tekstar.

Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige berre i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Mappevurdering: Ei skriftleg oppgåve/eit essay som skal skrivast på norsk, ein skriftleg versjon av det munnlege innlegget (på russisk) og ei kort skriftleg kunnskapsprøve (3 timar). Svara på kunnskapsprøva kan skrivast på norsk eller russisk. Ved fastsetjing av samla karakter tel dei 3 delane likt. Alle delar av mappa må vera greidd i undervisningssemesteret.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, kor F er stryk.

Litteraturliste

Omfanget på pensumet vil variera med emnet.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   16.05.2018, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftlig versjon av muntlig innlegg

   Innleveringsfrist
   12.04.2018, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kunnskapsprøve

   Innleveringsfrist
   23.05.2018