Hjem

Utdanning

Masteremne

Masteroppgåve i russisk

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Masteroppgåva er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid i spesialdisiplinen til studenten (russisk språk, litteratur eller kultur) og kan med fordel ha tilknyting til eit av dei valde masteremna. I oppgåva skal studenten dokumentera evne til sjølvstendig, kritisk og metodisk arbeid og meistra den framstillings- og dokumentasjonsteknikken som høver for emnet. Oppgåva skal normalt skrivast på norsk eller russisk, med eit samandrag på engelsk.

Læringsutbyte

Ved fullført mastergrad:

Kandidaten

 • har brei generell kunnskap innanfor faget og djupnekunnskapar innanfor eit avgrensa område.
 • har kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i den valde disiplinen.
 • kan arbeida sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar.
 • kan setja seg inn i og vurdera kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet.
 • kan skaffa seg og nytta kunnskap på nye område innanfor faget og nytta forskingsbibliotek.
 • kan gjennomføra eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.
 • er kjent med normene for akademisk skriving.
 • kan bruka IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • kan sjølvstendig halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering.
 • kan uttrykkja på russisk faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde.
 • er kjent med relevante kommunikative sjangrar.
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag for masteroppgåva er kursdelen av mastergradsstudiet i russisk.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Masteroppgåva blir til vanleg skriven i løpet av det tredje og fjerde studiesemesteret. Prosjektskisser og utkast til delar av masteroppgåva blir lagde fram på oppgåveseminar (work-in-progress-seminar), der studentane mellom anna vil få rettleiing i formelle og metodiske aspekt ved oppgåveskrivinga. Studentane skal på ein aktiv måte ta del i oppgåveseminaret, både ved å presentera eigne bidrag og ved å ta del i diskusjonar om det andre legg fram. Det er spesielt viktig at studentane tek del i dette seminaret dei to semestra dei arbeider med oppgåva.

Studenten får rettleiing under arbeidet med masteroppgåva. Ein rettleiingskontrakt som gjer nærare greie for rettar og plikter, skal skrivast under av student, rettleiar og instituttleiar. Studentane blir oppmoda til å finna eit tema for masteroppgåva, i samråd med faglærarane, så tidleg som mogleg i andre semester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 innlegg på oppgåveseminaret

Rettleiing

Vurderingsformer

Eksamen er todelt: 1) innlevering av masteroppgåve og 2) justerande munnleg eksamen. Den munnlege eksamen blir halden etter sensur av oppgåva. Under munnleg eksamen skal studentane presentera oppgåva på 10-15 minuttar. Presentasjonen blir følgt av spørsmål og diskusjon. Munnleg eksamen skal gå føre seg på russisk (for kandidatar med russisk som førstespråk går eksaminasjonen føre seg på norsk). Den munnlege prøva er justerande (ein karakter opp eller ned).

Innleveringsfrist for masteroppgåva er 1. februar og 15. mai i vårsemesteret, og 1. september og 20. november i haustsemesteret.

Masteroppgåva skal vera på mellom 70 og 110 sider.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, kor F er stryk.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.05.2018
  Andre opplysninger
  OBS: Du skal ikke vurderingsmelde deg til dette emne med mindre du skal levere masteroppgaven i innevarende semesteret
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve