Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Stats- og nasjonsbygging

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Studentane skal tileigne seg ei grunnleggjande forståing av føresetnadane for og stadia i stats- og nasjonsbygging i Europa. Vidare skal emnet gje ei integrert innføring av denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom.

Emnet gjev ei teoretisk innføring i dei historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging i Europa, samt ei empirisk skildring av europeiske politiske system og deira utvikling og struktur. Gjennom dette gjev emnet ei brei teoretisk og empirisk innføring i samanliknande politikk som vektlegg samspelet, utviklinga og variasjonane i stat- og nasjonsbygging i Europa. Det vert gjeve ein oversikt over fasane i statsbygging og nasjonsdanning, utforming av dei viktigaste elementa i politiske system og konfliktlinjer som ligg til grunn for partisystem. Emnet legg vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan forklarast.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • skildre dei grunnleggjande historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging i Europa, og kontrastera desse ved døme frå andre regionar i verda
 • skildre empirisk politiske system og deira utvikling og struktur, og sjå denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom

Ferdigheiter

Studenten kan

 • analysere samspelet, utviklinga og variasjonane i stats- og nasjonsbygging i Europa
 • sjå dei europeiske stats- og nasjonsbyggingsprosessane i lys av likande prosesser i andre delar av verda
 • samanlikne land med vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan forklarast

Generell kompetanse

Studenten kan

 • halde empiriske døme opp mot modellar, teoriar og kategoriar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Tilrådde forkunnskapar

SAMPOL100

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Form: Førelesingar og seminar

Timer per veke: rundt 6

Mengd veker: rundt 14

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar (minimum 75 %) og ei emneoppgåve (2000-3000 ord).

Begge undervisningsaktivitetane må være godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Seks timar skriftleg skuleeksamen.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F vert nytta.

Fagleg overlapp

Full poengreduksjon mot SAMPOL110

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet blir evaluert etter retningslinene i Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia.

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no / 55583316

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  02.10.2017, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  18.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen