Gå til innhold
English A A A
Emne SOS303

Metode - statistisk analyse

Undervisningsperiode :

Aktuelle studieprogram

Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Gjennom dette emnet skal studentane utvikle ferdigheiter i bruk av statistiske analyseteknikkar, med vekt på regresjonsanalyse, og evne til kritisk forståing av forsking og resultat av forsking basert på slike teknikkar.

Emnet vil dels bestå i gjennomgang av og opplæring i bruk av statistiske analyseteknikkar, og dels vere ein gjennomgang og drøfting av døme frå forsking der slike teknikkar er brukte.

Læringsutbyte/resultat

Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne

  • Nytte seg av elementær statistisk testteori, tabellanalyse, lineær regresjonsanalyse med vanlig minste kvadraters metode og logistisk regresjonsanalyse.
  • Bearbeide statistiske data og gjennomføre selvstendige regresjonsanalyser.
  • Gjere greie for statistiske begrepsapparat og være i stand til å tolke og forstå regresjonsbaserte analyser i samfunnsvitenskapelige tekster.
  • Gjennomføre de nødvendige stegene i en kvantitativ analyse (fra utvikling av problemstillinger og hypoteser, bearbeiding av data og vurdering av datas kvalitet og representativitet til ved hjelp av tabellanalyse eller regresjonsanalyse belyse det opprinnelige forskningsspørsmålet).

 

 

Undervisningssemester

Vår

Eksamenssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studienivå

Master

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarende

Undervisning og omfang

Førelesingar og seminar

Obligatoriske arbeidskrav

Ei oppgåve som skal leverast inn, først i utkast og deretter i endeleg utgåve. Oppgåva skal vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

5 timar skuleeksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi.

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no