Gå til innhold
English A A A
Emne SOS304

Metode -kvalitative tilnærmingar

Undervisningsperiode :

Aktuelle studieprogram

Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Studentane skal utvikle ei djupare forståing av og større dugleik i bruk av ulike kvalitative tilnærmingar i empirisk sosiologisk arbeid. Det vert lagt vekt på utvikling av forståinga for heile forskingsprosessen frå problemstilling til analyse. Emnet skal også gje ei forståing av kva som er mogleg med omsyn til kombinasjon av ulike metodiske tilnærmingar.

Studentane vil arbeide med produksjon av ulike former for kvalitative data, til dømes gjennom arbeid med dokument, feltarbeid og intervju. Særleg vil dei arbeide med analyse av slike data. Dessutan vert det lagt vekt på grunngjevinga for og kva som er mogleg i ulike metodiske tilnærmingar. Dette vil bli drøfta med utgangspunkt i konkrete forskingsdøme og arbeidet til studentane under kurset.

Læringsutbyte/resultat

Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne

  • Gjere greie for argument og føremon for ulike kvalitative tilnærminger og metoder ved ulke forskningsopplegg
  • Drøfte sentrale problemstillinger og prinsipielle utfordringer ved bruk av ulike kvalitative tilnærminger og metoder.
  • Utforme og gjennomføre ei kvalitativ studie og utvikle kombinasjoner av ulike metodiske tilnærminger gjennom forskingsprosessen.

 

 

Undervisningssemester

Haust

Eksamenssemester

Haust

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Studienivå

Master

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande

Undervisning og omfang

Førelesingar og seminar

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Vurderingsformer

Metodeessay på maks. 4000 ord (tel 50%) og 5 timer skuleeskamen (tel 50%)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no