Fordjuping i latinamerikansk litteratur

Fakta om studiet

EmnekodeSPLA202
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Spansk
Ressursar
TilhørerInstitutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Mål og innhald

SPLA202 er eit fordjupingsemne i latinamerikansk litteratur på 15 studiepoeng. Tema for undervisninga vil variera frå semester til semester.

Studietilbodet skal leggja til rette for fordjuping i eit tema frå latinamerikansk litteratur, t.d. ein periode, ein genre, eit tema, ein nasjonallitteratur eller liknande. Ein kan henta temaet i tekstutval frå 1492 og fram til vår eiga tid.

Studentane skal ha brei generell kunnskap innanfor faget og djupnekunnskapar innafor eit avgrensa område. Dei skal kunna arbeida sjølvstendig med problemstillingar på grunnlag av faglege kunnskapar.

Studentane skal kunna halda fram eiga kompetanseutvikling og spesialisering på ein sjølvstendig måte.

Fagleg overlapp

SPLA252 (100 %), SLAN641(100%)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er organisert som seminar, og går over 12 veker, med 4 undervisningstimar i veka. Undervisninga går saman med undervisninga på SPLA252.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB. Personar utan studierett kan søkja Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter å ha greidd emnet har studenten:

  • oppnådd utdjupande kunnskap om eit tematisk avgrensa emne innan spanskamerikansk litteratur
  • oppnådd større innsyn i kontekstuelle samanhengar, litterært og kulturelt
  • evne til å bruka relevante analyseverktøy for å tolka ulike problemstillingar innan spanskamerikansk litteratur
  • vidareutvikla den språklege kompetansen, særlig med omsyn til å gjera greie for litterære, kulturelle og fagleg meir samansette spørsmål
  • kompetanse til å halda fram med eit masterprogram i latinamerikastudier (etter også å ha fullført andre obligatoriske og/eller valfrie fordjupingsemne)

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og baserer seg på spanskkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå i spansk språk og latinamerikastudium.  

Tilrådde forkunnskapar

SPLA202 legg til grunn spanskkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå i Spansk språk og latinamerikastudium. Undervisninga byggjer vidare på SPLA102.

Læremiddelomtale

Pensum (om lag 800 sider) skal innehalda utvalte skjønnlitterære verk, og dessutan litteraturvitskaplege og -historiske tekstar knytte til desse.

Studentane skal som hovudregel leggja opp det pensumet som ligg til grunn for undervisninga det gjeldande semesteret. Det kan i særskilte høve bli gitt løyve til å leggja opp pensum frå tidlegare semester, men då berre etter grunngjeven søknad ved semesterstart. Kontakt Institutt for framandspråk.

Pensumutvalet har så langt det er råd ei nokolunde lik fordeling mellom kvinnelege og mannlege forfattarar. 

Vurderingsformer

Vurderingsforma er ein 6-timars skriftleg skoleeksamen. Ein skal svara på eksamen på spansk. Ved karakterfastsetjinga blir både den språklege dugleiken og det faglege innhaldet vurderte.

Studentane kan nytta eittspråkleg og tospråkleg (t.d. norsk-spansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på eksamensdagen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene. 

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.