Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Statistiske metodar

Undervisningssemester

Vår (Fargekode: gul)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset inneholder metoder for testing av hypoteser og konstruksjon av konfidensintervall på grunnlag av data. Videre gir emnet ei innføring i regresjons- og variansanalyse med multiple sammenlikninger, forsøksplanlegging og ikkeparametriske metoder inkludert Wilcoxon-testen. Eksempler vil bli gitt fra flere fagfelt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Transformasjoner av tilfeldige variable
  • Momentgenererende funksjon
  • Konfidensintervaller og tester for varianser
  • Regresjonsanalyse
  • Føyningstest og kontingenstabeller.
  • Variansanalyse: enveis og toveis
  • Ikkeparametriske tester (Wilcoxon)

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (gyldige to semestre: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

ECON240: 3sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon