Grunnemne i tysk språk I

Fakta om studiet

EmnekodeTYS111
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Tysk
Ressursar
TilhørerInstitutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Mål og innhald

Emnet omfattar eit basiskurs i tysk grammatikk og lydlære (fonetikk/fonologi), og oppøving av skriftleg og munnleg meistring av språket. Ved språktreninga blir det teke utgangspunkt i munnlege og skriftlege teksttypar av ulike slag, og det blir arbeidd både med bundne (omsetjing, utfyllingsoppgåver, feilrettingsoppgåver m.m.) og friare øvingar (resyme, essay, argumentasjon, intervju, reportasje m.m.).

TYS111 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i tysk.

Fagleg overlapp

TYS111-F (100%)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- Undervisningstilbodet omfattar forelesningar/seminar og gruppeundervisning som føreset aktiv deltaking frå studentane. NB! Undervisninga i delar av TYS111 er lagt til Universitetet i Kiel.

- 4 dobbeltimar i Bergen + undervisning i Kiel

- 10 veker i Bergen + 6 veker i Kiel

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I løpet av semesteret skal det skrivast to øvingsoppgåver i grammatikk og språkkunnskap og dessutan to kortare øvingsoppgåver i samband med undervisninga i skriftleg praktisk tysk. Alle øvingsoppgåvene må vere leverte innan innleveringsfristen for den enkelte oppgåva. I tillegg må kvar student i samband med undervisninga i munnleg praktisk tysk halde to presentasjonar på ca. 10 min. kvar.

Alle arbeidskrava må vere godkjende av faglærar i same semester før ein kan gå opp til skriftleg eksamen i emnet.

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Undervisningsstad

Bergen og Kiel

Læringsutbyte

Etter fullført TYS111 skal kandidaten ha
-gode basiskunnskapar i tysk grammatikk, derunder kjennskap til viktige kontrastive aspekt
- grunnleggjande dugleik i grammatisk og fonetisk analyse av tysk
- god evne til å uttrykkje seg på tysk både munnleg og skriftleg

Krav til forkunnskapar

På grunn av emnet sitt fokus på kontrastive aspekt føreset ein kjennskap til norsk språk.  

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studentane har kunnskapar og dugleik i tysk som svarer til nivå II frå vidaregåande skule eller tilsvarande.

Læremiddelomtale

Pensum omfattar sentrale element i tysk grammatikk og lydlære (jf. Læringsutbyte/resultat), og dessutan lærestoff knytta til praktisk språkbruk.

Vurderingsformer

Vurdering skjer på grunnlag av tre eksamensdelar:

Eksamensdel 1 er ein 6 timars skriftleg skuleeksamen (utan hjelpemiddel) som blir arrangert etter Kiel-opphaldet.

Eksamensdel 2 er ein munnleg eksamen i lydlære (ca. 15 min.) som blir arrangert før Kiel-opphaldet.

Eksamensdel 3 er ein munnleg eksamen i praktisk tysk (ca. 15 min.) som blir arrangert etter Kiel-opphaldet og normalt etter den skriftlege skuleeksamenen.

Alle eksamensdelane må vere greidd i same semesteret, og eksamensdel 2 må vere greidd før ein kan ta eksamensdel 1 og 3.

Det blir gitt éin samla karakter. Ved fastsetjinga av denne karakteren tel eksamensdel 1 to tredelar, del 2 ein seksdel, og del 3 ein seksdel.

Det blir arrangert eksamen kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.