Grunnemne i tysk språk II

Fakta om studiet

EmnekodeTYS113
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Tysk
Ressursar
TilhørerInstitutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Mål og innhald

Emnet består av grammatiske tema som dekkjer viktige område innan tysk grammatikk (omfang og nivå skal tilsvare framstillinga i ein noko større grammatikk), praktisk språktrening og ei innføring i språkleg variasjon i det tyskspråklege området.

TYS113 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i tysk.

Fagleg overlapp

TYS113-F (100%)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- Undervisninga skjer i form av forelesningar/seminar og gruppeundervisning som føreset aktiv deltaking frå studentane.
- Tre dobbeltimar forelesning/seminar + ein dobbeltime gruppeundervisning
- 12 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I løpet av semesteret skal det skrivast 3 øvingsoppgåver i tilknyting til undervisninga som må vere leverte innan innleveringsfristen for den enkelte oppgåva og som må godkjennast av faglærar før studenten kan gå opp til skriftleg eksamen i emnet. Dei 3 øvingsoppgåvene skal skrivast i same semesteret.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Undervisningsstad

 Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført TYS113 skal kandidaten ha

- grundig innsikt i og kunnskapar om tysk grammatikk/språkstruktur i ei rekkje sentrale tema og gode praktiske ferdigheter i skriftlig tysk
- dugleik i grammatisk analyse av moderne tysk språk
- innsikt i kontrastive problem tysk-norsk
- innsikt i språkforhold i dei tyskspråklege landa og språkleg variasjon i tysk.

Krav til forkunnskapar

På grunn av emnet sitt fokus på kontrastive aspekt føreset ein kjennskap til norsk språk.

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studentane har bestått TYS111 eller tilsvarande.

Læremiddelomtale

 Pensum omfattar sentrale element i tysk grammatikk og språkleg variasjon i tysk (jf. Læringsutbyte/resultat).

Vurderingsformer

Eksamen er ein 6 timars skriftleg skuleeksamen (utan hjelpemiddel).

Det blir arrangert eksamen kvart semester.

Karakterskala

 Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.