Seminaremne i tysk språkvitskap

Fakta om studiet

EmnekodeTYS316
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Tysk
Ressursar
TilhørerInstitutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Mål og innhald

Emnet omfattar språkvitskapleg teori og metode relatert til eit større temaområde.

TYS316 er ein valfri del av mastergradsstudiet, men det blir tilrådd at studentar som skal skrive masteroppgåve innan språk, vel dette emnet. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- Undervisninga blir gitt som forelesningar/seminar, der ein går ut frå at studentane deltek aktivt.
- Ein dobbeltime
- 12 veker 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I løpet av semesteret skal det skrivast to kortare øvingsoppgåver og haldast to munnlege presentasjonar i tilknyting til undervisninga. Arbeidskrava må vere godkjende av faglærar før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i tysk ved UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten

  • ha inngåande kunnskap om det valde språkvitskaplege emnet
  • ha god kjennskap til den sentrale fagterminologien i det valde språkvitskaplege emnet
  • kunne bruke analyseverkty som passar det språkvitskaplege emnet
  • kunne diskutere og formidle sentrale problemstillingar innan det valte språkvitskaplege emnet, både munnleg og skriftleg
  • vere i stand til på eiga hand å oppdatere og utvide kunnskapane sine om det valte språkvitskaplege emnet
  • vere metodisk førebudd på å ta til på skrivinga av masteroppgåva

Læremiddelomtale

Pensum består av eit utval relevante artiklar og/eller delar av meir omfattande framstillingar på til saman inntil 350 sider.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 6 timars skuleeksamen.

Det blir arrangert eksamen kvart semester.  

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.