Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter

Fakta om studiet

EmnekodeVIT211
Studiepoeng5
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk (eventuelt på engelsk)
Ressursar
TilhørerInstitutt for filosofi og førstesemesterstudier

Kontakt

Kontaktinformasjon

Senter for vitenskapsteori

Adresse: Postboks 7805 5020 BERGEN

Besøksadresse: Allégt. 34

Telefon: 55582705

Faks: 55589664

Kontaktperson: Jan Reinert Karlsen (jan.karlsen@svt.uib.no)

Mål og innhald

Formålet med studiet er å gi studentene mulighet til å

  • øve opp evnen til kritisk refleksjon om forholdet mellom ulike kunnskapsformer og vitenskapsfelt
  • utvikle intellektuelle ferdigheter til å engasjere seg i forskningsbasert, tverrfaglig diskusjon om sentrale samfunnsspørsmål

Fagleg overlapp

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 - Forelesninger 9 timer.

- Diskusjonsseminar 12 timer over 3 uker.

- Oppsummeringsseminar 4 timer.

Alle disse er obligatoriske

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % oppmøte samlet vurdert på forelesninger, diskusjonsseminar og oppsummeringsseminar. Obligatorisk aktivitet (her: oppmøte), er kun gyldig i undervisningssemesteret, slik at studentene ikke vil ha eksamensrett utover selve studiesemesteret.

Undervisningssemester

Vår eller høst

Studienivå (studiesyklus)

200-nivå

Krav til studierett

Det er totalt 60 studieplasser på emnet, fordelt med 10 plasser for hvert fakultet. Opptakskravet er 60 stp som er avlagt/innpasset ved UiB, men søkere med min. 30 stp kan søke og ev. få tildelt restplass etter at påmeldingsfristen har gått ut. Studenter som melder seg på innen fristen og som oppfyller kravet til studiepoeng, fordeles etter "først til mølla¿-prinsippet.

Etter fristen fordeles ev. restplasser etter følgende kriterier:

I) Fakultetstilhørighet. Dvs. at studenter med minimum 30 avlagte studiepoeng kan få plass for å fylle opp fakultetskvotene. Tildelingen av plasser følger studentenes påmeldingstidspunkt.

II) Påmeldingstidspunkt. Hvis det etter fordelingen i tråd med pkt I fremdeles er plasser igjen innen enkelte fakultetskvoter, kan disse plassene tildeles studenter uavhengig av fakultetstilhørighet. Tildelingen følger da studentenes tidspunkt for påmelding.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Studenter med oppnådde studiepoeng i emnet ¿Sentrale spørsmål i forskning og samfunn¿ skal

1. kunne redegjøre for sentrale forskningsspørsmål og forskningsarbeid fra flere vitenskapsfelt knyttet til en overordnet og fagovergripende tematikk (spesifiseres i henhold til hvert enkelt kurs)

2. kunne drøfte relevansen av forskningsarbeid knyttet til tematikken (se nedenfor) for en kunnskapsbasert politikk på området

3. kunne gjøre greie for egenart og arbeids- og forståelsesformer fra flere vitenskapsfelt, inkludert kunnskap om forskningssystemet

4. kunne vise gjennom konkret argumentasjon kjennskap til ulike tilnærminger til spørsmål som er sentrale for samfunnet. Dette inkluderer ulike vitenskapelige tilnærminger så vel som de som tar sitt utgangspunkt utenfor vitenskapen (f.eks. politiske beslutninger, samfunnsdebatt, livssyn, verdispørsmål med mer)

Dette skal oppnås gjennom arbeid med temamoduler. Når det gjelder denne temamodulen, skal studentene bli i stand til å diskutere temaet ¿Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter¿ med utgangspunkt i premissene 1-4.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Examen philosophicum og påbegynt bachelor-grad

Læremiddelomtale

Litteraturliste

Vurderingsformer

Skriftlig oppgave (3000-4000 ord inkl. referanser) med utgreiing og kritisk diskusjon av et tema-relevant samfunnsspørsmål (innlevering på oppsummeringsseminaret), eller muntlig hovedinnlegg på oppsummeringsseminaret (muntlig eksamen).

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ ikke bestått.

Emneevaluering

Undervisningen blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Senter for vitenskapsteori