Home

Department of Biology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Masterprogram i biologi - studieretning utviklingsbiologi og fysiologi

Utviklingsbiologi

Mål og innhald
Studieretningen i utviklingsbiologi og fysiologi tar opp problemstillinger knyttet til dannelsen av og funksjon til en organisme. Utvikling av en flercellet organisme starter fra en encellet zygote som gjennomgår en fase med raske celledelinger, etterfulgt av cellevandring og reorganisering til en strukturell organisme med ulike celletyper og organer som utfører ulike fysiologiske prosesser og opprettholdelsen av homeostase som er helt sentralt for ulike livsprosesser.

Utviklingsbiologi og fysiologi er et tverrfaglig forskningsfelt som krever bred forståelse av biologi og kunnskap i matematikk (bioinformatikk) kjemi og molekylærbiologi. Kunnskap i biologi er viktig for å forstå form (anatomi) og funksjon (fysiologi) til en organisme, hvordan disse endres gjennom utviklingen samt hvordan organismene er evolusjonært tilpasset miljø og økosystem.  Kunnskap i kjemi er en viktig basis for å forstå molekylære og fysiologiske prosesser i en organisme og også for å kunne utføre laboratorieeksperimenter. Molekylærbiologiske, cellebiologiske og fysiologiske metoder er sentrale i utviklingsbiologisk forskningen sammen med bioinformatiske analyser. Sekvensering og kartlegging av genom er blitt en stadig viktigere del av å forstå en organisme. Dette har gitt nye verktøy for å studere tilpasninger og funksjon hos ulike organismer og for å kunne følge utviklingen av en organisme på et cellulært nivå ved å studere hvilke gener som er aktive (transkriptom og proteom) gjennom embryonalutviklingen, larvevekst og transformasjon til voksne stadier. Utviklingsbiologi og fysiologi er et forskningsfelt hvor en i tillegg til deskriptive analyser også bruker en eksperimentell tilnærming til å kartlegge biologiske prosesser og funksjoner. Ved å manipulere gener og genuttrykk (genteknologi) kan en studere funksjon i spesifikke gener i ulike biologiske prosesser.

Forskningen spenner fra studier av cellulære prosesser i urochordater; evolusjon og utvikling av notochorden hos fisk; utvikling av fordøyelse, næringsopptak og appetitt hos fisk; endokrin regulering av vekst og energiomsetning hos fisk; smoltifisering, transformasjon fra ferskvann til sjøvann hos laks, endokrin regulering av osmoregulering, cellelære mekanismer for osmoregulering; molekylære mekanismer for lysoppfattelse, syn og lysregulerte biologiske prosesser; fiskehjernens plastisitet igjennom utviklingen.

De fleste av oppgavene vil bli gitt innenfor prosjekter knyttet til laks, torsk, kveite, sebrafisk og oikopleura (tunikat).

Målsetningen med studiet er å gi studentene bred innsikt i faget utviklingsbiologi og fysiologi, forståelse av organismers oppbygning og funksjon, forskningen på feltet, og en god forståelse for aktuelle problemstillinger innen faget og dets rolle i samfunnet.

Mastergraden skal gjøre studenten skikket til å gå inn i et bredt utvalg stillinger der forståelse av komplekse biologisk systemer, struktur og funksjon er viktig og være skikket til å utføre og evaluere en eksperimentell tilnærming.

 

Læringsutbytte

I studieretning utvikling og fysiologi fokuserer du på hvordan levende dyr  dannes og fungerer, og hvordan levende orgaismer er tilpasset sitt miljø - på molekylært-, cellulært-, organ- og individnivå.

Kunnskapsmål

Forståelse av kjemiske og molekylære prosesser som foregår i og mellom celler og vev. Forståelsen skal være tilstrekkelig god til at du kan beskrive og forklare både prosessene og deres betydning for egenskaper, utvikling og evolusjon av levende organismer.

Evne til å velge, utvikle og anvende egnede metoder og eksperimentelle design for å utvide vår biologiske kunnskap.

Kunnskap om hvordan utviklingsmessige moduler og signalveier har en viktig betydning for evolusjonær tilpasning til miljø og i dannelse av nye arter.

Ferdighetsmål

Etter avsluttet mastergrad skal du:

  • Kunne arbeide selvstendig og kreativt i laboratoriet.
  • Kunne finne og lese relevant vitenskapelige artikler og erverve en kritisk forståelse av dem.
  • Kunne formidle muntlig og skriftlig vitenskapelige tema og forskningsresultater både for spesialister og populævitenskaplig publikum.
  • Kunne framsette hypoteser og velge, tilpasse og utføre molekylære, cellebaserte og fysiologiske forsøk for å bekrefte eller avvise hypotesene.

Generelle kompetansemål

Du skal kunne fundere over sentrale vitenskapelige problemstillinger i utviklingsbiologi og fysiologi i forhold til eget og andres arbeid og samfunnets behov.

De ferdige kandidatene skal kjenne godt til fagets arbeidsmåter og ha skaffet seg trening i selvstendig arbeid med krevende oppgaver innen feltet.

Etter masterstudiet skal kandidatene kunne arbeide i tråd med vitenskapelige prinsipper og har forståelse og respekt for åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

 

Full beskrivelse av studieretningen utviklingsbiologi og fysiologi.