Home
Jørgen Aall's picture

Jørgen Aall

Professor
 • E-mailAall@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 69
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Aall, Jørgen. 2015. Rettsstat og menneskerettigheter. Fagbokforlaget. 581 pages. ISBN: 978-82-450-1858-5.
 • Aall, Jørgen. 2011. Rettsstat og menneskerettigheter. Fagbokforlaget. 522 pages. ISBN: 978-82-450-1258-3.
 • Aall, Jørgen. 2004. Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Fagbokforlaget. 442 pages. ISBN: 82-450-0209-7.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Lomell, Heidi Mork; Aall, Jørgen; Hvinden, Bjørn; Grøholt, Berit. 1999. Forskning om menneskerettigheter i Norge. 151 pages.
 • Aall, Jørgen. 1994. Rettergang og menneskerettigheter : den europeiske menneske- rettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. 1 pages.
Book sections
 • Aall, Jørgen. 2015. Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter. Kap. 4, pages 77-110. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Aall, Jørgen. 2015. Uskyldspresumsjonen og beviskravet i straffesaker. 12, pages 459-481. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Aall, Jørgen. 2014. Folkeretten. Folkeretten, pages 637-653. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 pages. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Aall, Jørgen. 2014. Requirements concerning the independence of the judiciary according to the Norwegian Constitution and international law. kapittel 3, pages 27-45. In:
  • Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2014. The independence of judges. Eleven International Publishing. 344 pages. ISBN: 978-94-6236-116-4.
 • Aall, Jørgen. 2013. Domstolskontroll med forvaltningen - noen uviklingslinjer på området for menneskerettighetene. Kap. 57, pages 779-791. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Aall, Jørgen. 2012. Norske og internasjonale krav til domstolenes uavhengighet. Kapittel 3, pages 51-78. In:
  • Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2012. Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. 655 pages. ISBN: 978-82-450-1110-4.
 • Opsahl, Torkel; Aall, Jørgen. 2009. Folkeretten §§ 123-126 v/Jørgen Aall. XXVII, pages 794-824. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik; Nordeide, Ragnar. 2008. Kommentarer til lov om atyrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. Bind 3, pages 3108-3114. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik; Nordeide, Ragnar. 2008. Kommentaret til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) av 21. mai 199 nr. 30 Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller (norsk oversettelse). Bind 3, pages 3115-3139. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2008. L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Bok - Vitenskapelig antologi. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2008. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). Bok - Vitenskapelig antologi. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik. 2005. Kommentar til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. Bind 3, pages 3119-3148. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Aall, Jørgen. 2002. Avgjørelse av lovbundne rettigheter ved domstolene - særlig om uførepensjon i lys av Rt. 2001 s. 995. 651-658. In:
  • Holgersen, Gudrun; Kaasen, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Aall, Jørgen. 2002. Høyesterett som prosessrettsskaper - særlig på området for utilbørlige bevis. 957-966. In:
  • Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus; Aasland, Gunnar. 2002. Rettsteori og rettsliv Festskrift til Carsten Smith på 70-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00232-3.
 • Aall, Jørgen. 2002. Internasjonale menneskerettigheter endrer norsk rett. 107-112. In:
  • Ådland, Einar. 2002. Forskningsformidling gjennom 75 år Selskapet til Vitenskapens Fremme 1927-2002. Bergen Museums skrifter. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)