Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Beredskap ved FA – rutiner og kontaktinformasjon

Avdelingens beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Forskningsadministrativ avdeling skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.

beredskap.jpg

Symboler til nødnummer

Universitetet i Bergen har en overordnet beredskapsplan som angir rammene for beredskapsarbeidet på institusjonsnivå. tillegg utarbeider nå Forskningsadministrativ avdeling en lokal beredskapsplan der planer for beredskap på avdelingen skisseres. Den første som oppdager en alvorlig hendelse er ansvarlig for å varsle.

Prinsipp for beredskapsarbeidet:

 • Ledelsen i en normalsituasjon har også ansvar i en ekstraordinær situasjon.  Dette gjelder ledelsen på alle nivå
 • Organisasjonen i en krise skal være mest mulig lik den ordinære organisasjonen
 • Kriser skal håndteres på lavest mulige nivå lokalt

Beredskapsgruppen ved FA:

 • Avdelingsdirektør (beredskapsleder) Heidi Espedal, tlf: 55 58 65 55
 • Underdirektør Inger Gjesdahl, tlf: 55 58 49 98
 • Underdirektør Beatriz Balino, tlf: 55 58 49 79
 • Andre ressurspersoner trekkes inn etter behov

Samlingssted for avdelingens beredskapsgruppe er avdelingsdirektørens kontor (Professor Keysers gate 8, 2 etg). 

Sjekkliste for beredskapsgruppen ved avdelingen. 

Beredskapsplanen trer i kraft ved alvorlige hendelser og kriser.

Disse kan være:

 • Stor skade på ytre miljø
 • Større brann eller eksplosjon
 • Større sykdomsutbrudd blant studenter eller ansatte
 • Terrorhandling eller trussel
 • Skade/dødsfall - ansatt, studenter eller gjesteforskerer med aktivitet i regi av UiB
 • Større skade på bygninger FA holder til i
 • Sensitiv informasjon på avveie
 • Alvorlige brudd på UiBs etiske retningslinjer, uredelig forsking/utdanning, korrupsjon eller lignende
 • Angrep på eller bortfall av sentrale IKT-tjenester
 • Alvorlige hendelser som kan eskalere til krise

Brann eller eksplosjon

Brannvern  /  Lokal beredskapsplan for brann FA 2016 (kommer) /  Oppsamlingsplass: Fortau ved inngang bakplass Christiesgt. 18

Skade og vold

Personskade  / Dødsfall – ansatt    /  Vold og trusler

Reise

En viktig forutsetning for å kunne følge opp hendelser som skjer i forbindelse med reiser, er at de ansatte har registrert alle relevant opplysninger som f.eks. kontaktinformasjon, reiserute og oppholdssted. Reisebyråavtalen sikrer også informasjon om reiserute. Alle ansatte på avdelingen er oppfordret til å registrere opplysninger om nærmeste pårørende i personalsystemet PAGA.

Reiser og feltarbeid  /  Beredskap i utlandet

Bygg

Innbrudd  / Skademelding /  Vakthold og sikring