Hjem

Fransk

Å studere fransk gir meir enn berre språket; det er ein inngang til ein kultur og ein historie som har påverka styresett og tankegods i heile verda. Gjennom studiet av språket får ein innblikk i eit kulturelt og geografisk mangfold, og ein litteratur prega av opprør og tradisjon, rasjonalisme og lidenskap, individualisme og universelt engasjement.


Fagkoordinator: Margery Vibe Skagen
Studierettleiar: Gita P. Rongevær
 

 

Språk- og litteraturstudiet høyrer nøye saman. Gode språkkunnskapar trengst for å skjøna dei litterære verka, og inngåande kjennskap til eit representativt utval tekstar er ein føresetnad for ei nyansert forståing av det franske språket. Difor er vekselspelet mellom desse to disiplinane grunnleggjande i studiet. Av forskningsfelta på franskseksjonen finn ein tema som vitenskapeleg språkbruk, møtet mellom naturvitenskap og litteratur, romanteori, leksikologi og identitetsproduksjon i Karibia. Gode kunnskapar i fransk språk, litteratur og kultur er etterspurde i mange yrkessamanhengar både nasjonalt og internasjonalt, innan for skule og utdanning, næringsliv, informasjonsarbeid, media, oversetting og kulturliv.

Årsstudium i fransk                   Bachelorprogram i fransk                        Masterprogram i fransk          Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (fransk)                    Ph.d. i fransk 

karriere

Med språk i bagasjen

– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.

Europas grenser

Forskar på eit Europa i endring

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?

Klima

Norsk ungdom er klima-optimister

Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.

Visste du at ...

Det for hundre år sidan gav status å ha franske tenestejenter i Noreg.