Hjem

Arbeid, Kunnskap, Utdanning og Økonomi

Publikasjonsoversikt

Relevante publikasjoner fra medlemmer i profilområdegruppen i perioden 1997-2013

2013

Andersen, Gisle.

On critique: a sociology of emancipation. Acta Sociologica 2013 ;Volum 56.(1) s. 86-88UiB  2013

Andersen Gisle.

Blanchard, Anne; Hauge, Kjellrun Hiis; Andersen, Gisle; Fosså, Jan Helge; Grøsvik, Bjørn Einar; Handegard, Nils Olav; Kaiser, Matthias; Meier, Sonnich; Olsen, Erik Joel Steinar; Vikebø, Frode Bendiksen.

Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy 2013 ;Volum 43. s. 313-320 HAVFORSK UiB

Granlund, Lise.
Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning. : Universitetet i Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2426-9) UiB

Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav.
Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège.. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 2013 (200) s. 85-103 UiB

Jarness, Vegard.
Bourdieus praksisteori. Morgenbladet 2013 s. - UiB

Jarness, Vegard.
Class, Status, Closure: The Petropolis and Cultural Life. : University of Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2282-1) UiB

Olsen, Ole Johnny.
Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volum 97.(2) s. 141-154 UiB

Olsen, Ole Johnny.
Challenges to the Broadening and Specialization of Norwegian Vocational Education.. I: Zeitbetrachtungen. Bildung - Arbeit - Biograpfie. Festschrift für Rudolf Husemann. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-631-64260-3. s. 95-107 UiB

Olsen, Ole Johnny.
Learning from an early encounter with The Power Elite. I: C. Wright Mills and The Sociological Imagination. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782540021. s. 222-226
UiB

Olsen, Ole Johnny.
Læring og sosialisering i yrkesutdanningen - praksisansatsens standhaftighet. Sosiologisk Årbok 2013 (1) s. 41-75 UiB

Olsen, Ole Johnny.
Reforms in Norwegian VET and hegemonic influences from general education. I: Just a Process. Views on the Relations between Research, Practice and Politics in the Sector of VET. Festschrift for Anja Heikkinen. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-631-64438-6. s. 117-125 UiB

Savage, Mike; Devine, Fiona; Cunningham, Niall; Taylor, Mark; Li, Yaojun; Hjellbrekke, Johannes; Le Roux, Brigitte; Friedman, Sam; Miles, Andrew.
A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology 2013 ;Volum 47.(2) s. 219-250 UiB

Vogt, Kristoffer Chelsom.
Approaches to work and education over the life course: a two-cohort study of men skilled in male-dominated manual occupations in Norway. : University of Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2254-8) UiB

 

 

 

2012

Andersen, Gisle; Mangset, Marte.
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volum 53.(2) s. 157-188

Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav.
Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 978-82-521-7942-2) 199 s.

Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav.
Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet 2012 ;Volum 11.(5) s. 12-15

Olsen, Ole Johnny.
Yrkesfagenes status – et spørsmål om innbyrdes forhold mellom arbeid og utdanning. En kommentar med en komparativ og historisk tilnærming. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volum 29.(4) s. 369-379

Olsen, Ole Johnny; Karlsen, Hilde; Reegård, Kaja.
Læringsmiljø, gjennomføring og frafall. I: Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 ISBN 978-82-7218-836-7. s. 18-32

 

2011-2010

Deichman-Sørensen, Trine; Olsen, Ole Johnny.
Hva skjer med den faglige autonomien? Noen kritiske betrakninger til innføring av det nye kvalitetsvurderingssystemet i norsk fag- og yrkesopplæring. Yrke : Fagblad om yrkesopplæring 2010 ;Volum 54.(4) s. 46-47
 

Denord, F., Hjellbrekke, J., Korsnes, O., Lebaron, F. and Le Roux, B. (2011)
Social capital in the field of power: the case of Norway. The Sociological Review, 59: 86–108.

 

Heiret, Jan; Olsen, Ole Johnny.
Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie 2010 s. 33-5
 

Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav.
Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 27.(1-2) s. 46-59

 

Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir.

Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. I: Moderne politisk teori. 

 

Mangset, Marte.Blir studentene bedre mennesker i utlandet?. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 (1-2) s. 105-115

 

Olsen, Ole Johnny.
Kvalifisering til fag og yrker. Et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv. Søkelys på arbeidslivet
2010 ;Volum 27.(3) s. 244-252
 

Olsen, Ole Johnny.
Tradisjon og fornyelse i norsk fag- og yrkesopplæring. Til spørsmålet om "nytt helhetlig kvalitetsvurderingssystem". Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volum 94.(6) s. 451-461

 

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune.
Education and Egalitarianism: the Culture of the Norwegian Middle Class. Sociological Review 2010 ;Volum Vol. 58.(2) s. 219-243

 

2009

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes
"At studere magtfeltet". I Hammerslev, Hansen & Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis, København: Hans Reitzels forlag, s.147-170. (http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252834.aspx)
 

Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav
Kjønn, familie og mobilitet. I: Kvinners arbeid. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-386-8. s. 119-138

 

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes
"Quantifying the Field of Power in Norway". I Robson & Sanders (eds.) Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Netherlands (2009), pp. 31-46 (http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9449-1).

2008

Gåsdal, Odd.
Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data. ESS EduNet / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. http://essedunet.nsd.uib.no/cms/topics/regression/

 

Korsnes, Olav.
Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-01380-0) 351 s.

 

Korsnes, Olav.
True as it reads but false as it is taken? om Hans Erik Næss' argumenter for en transnasjonal sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift 2008 ;Volum 16.(4) s. 401-404

 

Mangset, Marte.
Are British higher educational concerns different from European higher educational concerns?. Learning and Teaching 2008 ;Volum 1.(2) s. 50-76

 

Olsen, Ole Johnny
Institusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring. Fornyelse eller gradvis omdannelse? Notat 5-2008, Rokkansenteret, Universitetet i Bergen

 

Olsen, Ole Johnny; Høst, Håkon; Michelsen, Svein.
Veier fra yrkesopplæring til arbeidsliv. En studie av det norske overgangsregimets effektivitet.. I: Ungdomars väg från skola till arbetsliv. Nordiska erfarenheter. København: Nordiska Ministerrådet 2008 ISBN 978-92-893-1750-4. s. 249-332

 

Vogt, Kristoffer Chelsom.
Er frafall i videregående opplæring et kjønnsproblem? Tidsskrift for samfunnsforskning, 2008; 49(4): 517-542.
 

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune.
Kulturforskning og empirisk analyse. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008 ;Volum 49.(2) s. 265-273

Sümer, Sevil; Smithson, Janet; Guerreiro, Maria das Dores; Granlund, Lise.
Becoming Working Mothers: Reconciling Work and Family at Three Particular Workplaces in Norway, the UK and Portugal. Community, Work and Family 2008 ;Volum 11.(4) s. 365-384

2007

Olsen, Ole Johnny.
The magical properties of workshop learning (Liv Mjelde 2006). Journal of Education and Work 2007 ;Volum 20.(5) s. 467-469

 

Olsen, Ole Johnny.
Zum Leitbild einer modernen Dienstleistungsfacharbeit - Anregungen aus der Debatte zur "Erosion der Facharbeit". I: Moderne Dienstleistungen. Impulse für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. Beiträge der 6. Dienstleistungstagung des BMBF. Campus Verlag 2006 ISBN 9783593382197. s. 267-278

 

Sakslind, Rune
Knowledge as culture and cultures of knowledge. I: The School at the Frontiers of Modernity. Cambridge Scholars Publishing 2006 ISBN 1904303765. s. 15-33

 

Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke,, Johs.; Brusdal, Ragnhild.
Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0545-5) 296 s. UiB

 

 

Gåsdal, Odd.
Strukturelle forklaringer er bra, men hvordan forklarer en strukturene?. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0545-5. s. 227-236
 

Gåsdal, Odd.
Norwegians and Friluftsliv: Are we Unique?. I: Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Toronto: Natural Heritage Books 2007 ISBN 978-1-897045-21-3. s. 75-82

 

Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune.
Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag 2007 (ISBN 978-82-7477-324-0) 376 s.

 

Hjellbrekke,, Johs.
Veljarrommets geometri: ein analyse av Valundersøkinga 2001. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0545-5. s. 54-72

 

Hjellbrekke,, Johs.
Regionale variasjonar i sosial mobilitet. I: Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-324-0. s. 287-302
 

Hjellbrekke, Johs., Brigitte Le Roux, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron, Lennart Rosenlund and Henry Rouanet.
The Norwegian Field of Power anno 2000. European Societies, 9(2) 2007

Korsnes, Olav.
Avoiding 'Methodological Nationalism' in Comparative Studies of Globalisation and Transformations in the Social Embeddedness of Economic Actors and Institutions. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0545-5. s. 211-226
 

Olsen, Ole Johnny
Sosiologi om arbeid og samfunnsendring - en rekapitulasjon. I: Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-324-0. s. 15-66

Sakslind, Rune
Kunnskap og klasseanalyse. I: Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-324-0. s. 221-256
 

Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger Ivan.
Den 'nye' franske pragmatikken. Sosiologisk Årbok 2007 (1-2) s. 71-102
 

Skarpenes, Ove.
Kunnskapsparadokser i kunnskapssamfunnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2007 ;Volum 91.(1) s. 17-30
 

Skarpenes, Ove
Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. Abstrakt forlag 2007 (ISBN 978-82-7935-229-7) 329 s.
 

Skarpenes, Ove
Den 'legitime kulturens' moralske forankring. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (4) s. 531-563

2006

Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav.
Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget 2006 (ISBN 82-521-6572-9) 174 s. Basis(0)

Hjellbrekke,, Johs.

Norske akademiske kapitalhierarki og professorale haldningar. I: Fältantäckningar. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 2006 ISBN 978-91-631-8807-7. s. 287-297

2005

Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav.
Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005 ;Volum 46.(4) s. 467-502

 

Misje, A H; Bosnes, V; Gåsdal, Odd; Heier, H E.
Motivation, recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. Vox Sanguinis 2005 ;Volum 89.(4) s. 236-244

 

Skarpenes, Ove.
Pedosentrismens framvekst: Kunnskapens rolle i skolens nye sosialiseringsparadigme. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 ;Volum 22.(4) s. 418-431

 

 

2004

Hjellbrekke, Johs..Brigitte Le Roux and Henry Rouanet (with a foreword by Patrick Suppes)
Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis • Dordrecht: Kluwer, 2004. 475 pages, 155 Euros. European Sociological Review 2005 ;Volum 21.(5) s. 529-531
 

Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav.
Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology 2004 ;Volum 41.(2) s. 163-189
 

Mangset, Marte
Likhet på fransk og norsk. Nytt Norsk Tidsskrift 2004 (2) s. 135-149
 

Mangset, Marte
Trois stratégies nationales pour construire l'espace européen de l'enseignement spérieur. Politiques d'Education et de Formation. Analyses et comparaisons internationales (POLEF) 2004 ;Volum 3.(12) s. 77-97
 

Olsen, Ole Johnny.
The firm as a place of learning in vocational education. Results from studies of Norwegian VET. I: Governance and Marketisation in Vocational and Continuing Education. Peter Lang Publishing Group 2004 ISBN 3-631-50533-7. s. 177-189
 

Sakslind, Rune.
Kultur, klasse og akademisk kunnskap i Norge. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2004 ;Volum 11.(4) s. 26-27

2003

Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind.
Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-567-9)
UiB

Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind.
Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-567-9) 350 s.

Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav.
Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. Oslo: Unipub forlag 2003 ;Volum 71.90 s. Rapportserie

Hjellbrekke, Johs.
Om makt og medisin med utgangspunkt i Pierre Bourdieu sin sosiologi. I: Makt og medisin. Oslo: Unipub forlag 2003 ISBN 82-92028-62-5. s. 37-64

Nilsen, Ann; Korsnes, Olav.
Introduksjon til jubileumsnummer. Sosiologisk Tidsskrift 2003 ;Volum 11.(1) s. 3-5

Olsen, Ole Johnny.
"Det fleksible mennesket" eller "karakterens forvitring"? Bokessay om Richard Sennett: Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen, Fagbokforlaget, 2001. Sosiologisk Tidsskrift 2003 ;Volum 11.(2) s. 203-212

Olsen, Ole Johnny.
The Norwegian Model of Organizational Development still There, still Standing og one leg, Neglecting the Social Foundations of Qualification and (Re)Production. I: Political Perspectives of Vocational and Occupational Education and Training. Bielefeld: W.Bertelsmann Verlag 2003 ISBN 3-7639-3017-5. s. 211-223

2002

Olsen, Ole Johnny.
A Different Perspective on Equity - The Case of vocational Education. I: Equitable Education. Utopia or Realism?. Bodø: Nordlandsforskning 2002 ISBN 82-7321-454-0. s. 61-74

Olsen, Ole Johnny.
Similarities Between Systems - Huge Differences Between Academic Fields. Reflections on the German Academic Field of Vocational Education from a Norwegian Point of View. I: Lifelong Learning: One focus, Different Systems. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH 2002 ISBN 3-631-37705-3. s. 231-246

Sakslind, Rune. Utdanningssosiologiens tideverv. Et kunnskapssosiologisk tilbakeblikk. Sosiologisk Tidsskrift 2002 ;Volum 10.(2) s. 112-141

2001

Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir.
Om teoretisering, historisk endring, legitimitet og legitimering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001 ;Volum 17.(4) s. 467-476

Olsen, Ole Johnny.
Erosion der Facharbeit? Fragen und Einwände zu einer deutschen Debatte. Soziale Welt 2001 ;Volum 52.(2) s. 151-179

Rysstad, Sigurd; Gaasdal, Odd.
Omfordeling av utmarksgoder - Organisering av elgjakt som eksempel. I: Vilt og ferskvannsfisk. Delrapport 1 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Oslo: Norges Forskningsråd, Området for miljø og utvikling 2001 ISBN 82-12-01533-5. s. 109-119

Sakslind, Rune. Utdanningssosiologiens trender. Et historisk-epistemologisk perspektiv. Bergen: AHS gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, UiB 2001 ;Volum 2001-2.37 s. AHS Serie B

Skarpenes, Ove. Kunnskapssosiologiske problemer. Sosiologisk Tidsskrift 2001 ;Volum 3. s. 254-280

2000

Hjellbrekke, Johs..
Ulike tilnærmingar til studiet av 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap. Sosiologisk Tidsskrift 2000 ;Volum 8.(3) s. 209-228
UiB

Hjellbrekke,, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry.
The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2007 ;Volum 9.(2) s. 245-274

Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir.
Den symbolske dominansen og "det kommunikative mistaket". Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2000 ;Volum 16.(1) s. 3-32

Korsnes, Olav.
Towards a relational approach to the study of variety in the situated creativity of economic actors. I: Embedding Organizations. Societal Analysis of Actors, Organizations and Socio-Economic Context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2000 s. 71-88

Hestholm, Roger Ivan. Ragnar Fjelland: Vitenskap mellom sikkerhet og usikkerhet. Ad Notam Gyldendal 1999. Sosiologisk Tidsskrift 2000

1999

Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd.
Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 ;Volum 4.(40) s. 467-490

Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd.
Allmennhetens rett til jakt. Landbruksøkonomisk Fourm 1999 ;Volum 3.(16) s. 39-48

Korsnes, Olav.
Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future. Sociologija : Mintis ir Veiksmas 1999 ;Volum 4.(2) s. 49-63

Olsen, Ole Johnny; Seljestad, Lars Ove.
Opplæring i bedrift etter Reform94 - nye krav og utfordringer for fagopplæringen. I: Videregående opplæring - ved en skilleveg?. Oslo: Tano Aschehoug 1999 ISBN 82-518-3906-8. s. 48-76

Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd.
Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens rasjonale. I: Jakta på elgjaktkulturen. Oslo: Abstrakt forlag 1999 ISBN 82-7935-009-8. s. 87-110

 

1998

Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas.
Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget 1998

Korsnes, Olav. Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian Industry. I: The Spectre of Participation. Technology and Work in a Welf are State. : Scandinavian University Press 1998 ISBN 82-00-42309-3. s. 65-94

Sakslind, Rune.
Formingen av det norske yrkesopplæringssystemet for håndverk og industri. Modernisering og reformpolitikk ca 1800 - 1940. KULTs skriftserie 1998 s. 17-59

Sakslind, Rune.
Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale moderniseringsprosesser. Tilknyttet prosjektet SKOLEKULT. : Norges Forskningsråd 1998 218 s.

1997

Korsnes, Olav.
Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk perspektiv. Sosiologisk Tidsskrift 1997 ;Volum 5.(3) s. 179-196

Olsen, Ole Johnny; Eikeland Grinde, Bente Karin.
Nye lærefag og nye former for faglighet. Omsorgsfag som fagopplæring i skole og bedrift.. I: Idealer og realiteter. Aspekter ved gjennomføringen av reform 94, Tano Aschehoug 1997 ISBN 82-518-3629-8.

Sakslind, Rune.Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale moderniseringsprosesser. KULT Skriftserie. : Oslo NFR 1997