Hjem
Click

Demokrati og rettsstat

Bakgrunnsinformasjon

Styret for Universitetet i Bergen vedtok i oktober 2007 å etablere Demokrati og rettsstat som et nytt strategisk satsingsområde for UiB.

Det faglige grunnlaget for satsingen ble utredet av et planutvalg oppnevnt av rektor 25.05.2005. Planutvalget leverte sin innstilling i november 2006.

Programstyret ble oppnevnt i mai 2008.   Programstyret har ansvar for å legge til rette for faglige møteplasser, seminarserier, prosjektutvikling og søknadsaktivitet. En rekke institutter, sentre og programmer ved UiB er med i satsingen, og vi samarbeider også tett med Chr. Michelsens Institutt (CMI), UiB Global og UNI Rokkansenteret. Henriette Sinding Aasen var faglig koordinator og programstyrets leder til 2012 og ble etterfulgt av Ernst Nordtveit.

Det juridiske fakultetet koordinerer satsingen, som også omfatter Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  Det juridiske fakultet har påtatt seg ansvaret for den institusjonelle utformingen av demokrati og rettsstat som forskningsfelt ved Universitetet i Bergen. De tre deltakerfakultetene dekker hver sin tredjedel av fagkoordinatorstillingen (inntil 50% stilling).