Hjem
Click

Forskergruppen Karibia: Identiteter og konflikter

Om oss

KIK (”Konflikter og identiteter i Karibia”) er en interdisiplinær og interfakultær forskergruppe som studerer Karibia med fokus på de spansk-, engelsk-, fransk- og kreolskspråklige delene av regionen, og på de multikulturelle og multietniske lagene som kjennetegner dette området. Vi studerer dessuten den karibiske identitetsproduksjonen som på grunn av økt migrasjon i nyere tid finner sted utenfor Karibia som geografisk avgrenset felt, og som utfordrer tradisjonelle former for nasjonsbygging.

Karibia er blitt kalt "verdens første globaliserte region" på grunn av koloniserings- og migrasjonsprosessene som svært tidlig gjorde seg gjeldende her: Radikalt ulike kulturer og språk – fra Asia, Europa, Afrika og de prekolumbiske territoriene som senere skulle bli kalt karibiske – har gjennom sine møter avfødt nye og hybride konstellasjoner. Vi i KIK tar for oss disse konstellasjonene både ut fra en historisk, politisk, språklig og kulturell horisont, og med fokus på områdets litteratur- og filmproduksjon. På bakgrunn av Antonio Benítez Rojos definisjon av Karibia som et performativt kulturelt felt, blir ”transculturación” (Fernando Ortiz) og ”créolisation” (Édouard Glissant) viktige begreper. Et sentralt problemfokus er områdets parallelle bevegelse mot harde grenser og videreføring av kulturelle/etniske hierarkier på den ene siden, og på den andre siden en bejaelse av kreoliseringen som en inkluderende og skapende prosess. Dette er motstridende bevegelser vi ser utspille seg en rekke steder innenfor dagens globaliserte virkelighet, og vi tror Karibias unike erfaring med radikale kulturmøter har mye å bidra med i forståelsen av sentrale globale utfordringer på det kulturelle og politiske feltet.

Vi undersøker disse parallelle bevegelsene innenfor en postkolonial kontekst, der de forhenværende koloniherrenes diskurser og verdier på mange områder fortsatt er hegemoniske, på samme tid som det finner sted ulike former for deformering og kreolisering av de samme diskursene og verdiene. Samtidig gjør vårt translingvistiske fokus det mulig å forske på de kulturelle møtene mellom Karibias ulike språkområder, og på den formen for transnasjonalitet som migrasjonen innad i Karibia åpner for.

Ut fra dette fokuset har vi som mål å videreutvikle våre kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt – blant annet gjennom seminarer og publikasjoner – og å stimulere til forskerrekruttering gjennom tverrfaglige undervisningstilbud til masterstudenter.

Les Caraïbes : Identités et Conflits - Qui sommes-nous?

El Caribe: Identidades y Conflictos - ¿Quiénes somos?

About us