Leiargruppe (haustsemesteret 2015)

Jens Eike Schnall (norrønt, mellomhøg- og nedertysk)

Helen F. Leslie-Jacobsen (norrønt, gammalengelsk)

Kari E. Haugland (gammal- og mellomengelsk)

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012. Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) – ta kontakt om du ønskjer å vere med!

For an English version, please see here.

Filologi for kven?

Filologien omfattar det kjeldenære studiet av språk, litteratur og kultur, og den står dermed i ein tradisjon tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.