Hjem
Click

Forskargruppe for rettskultur

Nettressursar i JUS134: Rettshistorie og komparativ rett

Eldre norsk lovmateriale:


Den eldre Gulatingslova ca. 1260

Omsetjinga av Knut Robberstad er tufta på Rudolf Keyser og Peter Andreas Munch si kjeldeutgåve av Den eldre Gulatingslova i ”Norges Gamle lover indtil 1387”, bind 1, utgjeve digitalt av Nasjonalbiblioteket:
http://www.nb.no/utlevering/nb/8afa38ff0308c0687b4caf133f596bf0
 


Frostatingslova ca. 1260

Omsetjinga av Jan Ragnar Hagland er tufta på Rudolf Keyser og Peter Andreas Munch si kjeldeutgåve av Frostatingslova i ”Norges Gamle lover indtil 1387”, bind 1, utgjeve digitalt på Nasjonalbiblioteket:
http://www.nb.no/utlevering/nb/8afa38ff0308c0687b4caf133f596bf0


Kong Magnus Lagabøtar si Landslov av 1274

Omsetjinga av Absalon Taranger er tufta på Rudolf Keyser og Peter Andreas Munch si kjeldeutgåve av Landslova i ”Norges Gamle lover indtil 1387”, bind 2, utgjeve digitalt av Nasjonalbiblioteket:
http://www.nb.no/utlevering/nb/f0ff2553eafed577a4f7d782529c64b5
 


Norske Rigs-registranter

Lover for Noreg for perioden 1523-1660, utgjeve i 12 bind, tilgjengelege på Digitalarkivet:
http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=riksreg1

(For å koma til web-adressa til dei andre binda må ein bare byta ut siste tal i adresse med det ønskte bindnummeret)


Kristian IVs norske lov av 1604

Tilrettelagt for internett av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH), tilgjengeleg på sidene til Tingbokprosjektet:
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/kilder/chr4web/chr4innhold.html
 


Hans Paus, Gamle Kongelige Privilegier og Forordninger, Udgivne for Kongeriget Norge (1751)

Ulike typar lover for Noreg for perioden 1103-1669, omsett til dansk, med register frå s. 1045:
http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=pausKongelova av 1665:

Tilrettelagt for internett av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH), tilgjengeleg på sidene til Tingbokprosjektet:
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/kilder/chr5web/konge_loven.html
 


Kristian Vs norske av 1687:

Tilrettelagt for internett av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH), tilgjengeleg på sidene til Tingbokprosjektet:
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/kilder/chr5web/chr5register.htmlForordningar 1670-1699, samla og utgjeve av Jacob Henric Schou:

Tilrettelagt for internett av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH), tilgjengeleg på sidene til Tingbokprosjektet:
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/kilder/schou/hovedside.htmlEldre europeisk lovmateriale:

 

Corpus juris civilis (engelsk omsetjing)
Gjort tilgjengeleg digitalt av the Constitution Society:
http://www.constitution.org/sps/sps.htmCorpus juris canonici (engelsk omsetjing)

Gjort tilgjengeleg digitalt av Vatikanarkivet:
http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTMHugo Grotius, De jure belli ac pacis (1625)/On the Law of War and Peace (1814)

Utgjeve digitalt av the Constitution Society:
http://www.constitution.org/puf/puf-dut.htm
 


Samuel Pufendorf, De officio hominis civis juxta legem naturalem libri duo (1682)/On the Duties of Man and Citizen According to the Natural Law (1964)

Utgjeve digital av the Constitution Society:
http://www.constitution.org/puf/puf-dut.htm
 


Ludvig Holberg, Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab (1716)

Digitalisert av Universitetet i Bergen, prosjektet Holbergs Skrifter:
http://gandalf.uib.no/Holberg/tekster/natur-og-folkerett

 

Gjeldande lover frå andre land:

 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
 


Eu-rett

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
 


Bürgerliches Gesetzbuch (engelsk omsetjing)

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/


Code civile (engelsk omsetjing)

http://www.lexinter.net/ENGLISH/civil_code.htm
 


Code penal (engelsk omsetjing)

http://www.lexinter.net/ENGLISH/penal_code.htm
 


Engelske lover

http://www.legislation.gov.uk/
 


Schweitzerisches Zivilgesetzbuch (engelsk omsetjing)

http://www.archive.org/stream/swisscivilcoded00shergoog#page/n3/mode/2up

 

Eldre norsk domsmateriale:


Mellomalder:

 

Dipolmatarium Norvegicum (i original språkdrakt)
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
 


Regesta Norvegica (i moderne språkdrakt)

http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html

 

Tidleg nytid:

 

Avskrive domsmateriale:

Tingbøker for Helgøy og Skjervøy 1707-1760
Avkskrive og gjort tilgjengeleg i regi av Nord-Troms Museum
http://www.ntrm.no/forsiden/kilder/justisprotokoller

 

Avskrive domsmateriale, tilgjengeleg på Digitalarkivet:

Underrettar:

 

Tingbøker for Inderøy 1689-1709
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=17&knr=&aar=&dagens=&katnr=11


Tingbøker for Nordfjord 1641-1661

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=14&knr=&aar=&dagens=&katnr=11
 


Tingbøker for Indre Sogn 1652-1672, 1703

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=14&knr=&aar=&dagens=&katnr=11
 


Tingbøker for Nordhordland 1642-1815

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&knr=&aar=&dagens=&katnr=11&alle=true
 


Rådstoveprotokoll for Bergen 1592-1594

http://www.digitalarkivet.no/da/rd12011592.htm
 


Tingbøker for Voss 1648-1664, 1681, 1699-1701

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&knr=&aar=&dagens=&katnr=11&alle=true
 


Tingbøker for Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster 1663-1713

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&knr=&aar=&dagens=&katnr=11&alle=true
 


Tingbøker for Hardanger 1812-1825

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&knr=&aar=&dagens=&katnr=11&alle=true


Tingbøker for Sunnhordland 1654-1741

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&knr=&aar=&dagens=&katnr=11&alle=true


Tingbøker frå Ryfylke 1653-1661

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&katnr=&emnenr=&aar=&dagens=&fylkenr=11

 

Særlege domstolar:

 

Rettsprotokoll for Stavanger domkapitel 1571-1630
http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=stavdomkap

 

Skanna domsmateriale, tilgjengeleg på Digitalarkivet:

Øvste domstolar:

Herredagen 1578-1664

Høgsterett i København 1670-1815
Overhoffretten i Kristiania 1661-1800

http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/search?rettsinstans=%C3%B8r&fylke=&protokoll=&periode=&navn
=

 

Overrettar:

Christiania lagting 1577-1797
Fredrikstad og Tønsberg lagting 1607-1797

Jarlsberg overbirkerett 1689-1805
Larvik overbirkerett 1689-1764
Skien lagting 1672-1798
Kristiansand lagting 1636-1797
Stavanger lagting 1637-1705
Trondheim lagting  1671-1797
Nordland og Finnmark lagting 1666-1797

http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/search?rettsinstans=or&fylke=&protokoll=&periode=&navn
=


Oppland lagting 1696-1798

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=tbhamar2

(For å koma til web-adressa til dei andre 8 binda må ein bare byta ut siste tal i adresse med det ønskte bindnummeret)


Underrettar:

http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/search?rettsinstans=ur&fylke=&protokoll=&periode=&navn
=


Særlege domstolar:

Rettsprotokoll for Stavanger og Kristiansand domkapitel 1664-1684
http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=krdomkap


Rettsprotokoll for Bergen domkapitel 1605-1933

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=domkapitel1

(For å koma til web-adressa til dei andre 7 binda må ein bare byta ut siste tal i adresse med det ønskte bindnummeret)


Europeisk domsmateriale

European Court of Human Rights
http://www.echr.coe.int/echr/en/header/case-law/hudoc/hudoc+database/


European Court of Justice

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


The Supreme Court of England

http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/index.html


Bundesverfassungsgericht/Constitutional court of Germany

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html

(Sjå under ”links” for nettstadar for andre tyske domstolar m.m)


Conseil Constitutionell/The Constitutional Court of France

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/case-law.25743.html


Court de Cassation, Francaise

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/


Supreme Court of the United States

http://www.supremecourt.gov/