Gruppe for trygdeøkonomi er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) for perioden 2010-2015 og er en integrert del av Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Gruppe for trygdeøkonomi har som målsetting å utføre og stimulere til forskning på samfunnsøkonomiske problemstillinger omkring effekter av trygdesystemet.

Forskning:

Trygdegruppens forskning er hovedsaklig fokusert på empiriske undersøkelser omkring sammenhenger mellom trygdesystem og arbeidsmarked, med utstrakt samarbeid med kolleger ved vårt eget institutt og forskere fra andre institusjoner. I tillegg har en rekke studenter skrevet hovedfags- og masteroppgave om trygderelaterte problemstillinger.

 

Eksempler på forskningsområder:

  • Hvordan påvirker utforming av trygdesystemet tilgang og avgang fra arbeidsstyrken?
  • Hvorfor blir så mange uføretrygdet?
  • Forklaringsmodeller for sykefravær og syketrygd
  • Evaluering av arbeidsmarkeds- og rehabiliteringstiltak herunder kvalifiseringsprogrammet og arbeidsavklaringspenger
  • Langsiktige virkninger av alderspensjonssystemet og den nye pensjonsreformen
  • Familiestruktur og overføringer, trygd og levekår
  • Familiebakgrunn, oppvekstvilkår og intergenerasjonell inntektsmobilitet
  • Ungdoms integrering i arbeidsmarkedet etter endt utdanning
  • Langsiktige effekter av fedrepermisjon og barnehagedekning
  • Likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk