Hjem

Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Gruppeleder

Professor Marit Ulvik

Kontakt oss

Forskningsgruppe for Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christies gate 13
N-5015 Bergen


Tel: 55 58 47 69
E-post: Marit.Ulvik@uib.no

Forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP) er opptatt av menneskers læring, utvikling og danning innenfor skole og høyere utdanning og for hvordan det kan legges til rette for slike prosesser. Gruppen er videre opptatt av sammenhengen mellom læring, undervisning og vurdering. Innenfor de nevnte temaene ønsker forskningsgruppen å bidra med ny kunnskap som kan gi en dypere forståelse både for teoretiske og praktiske aspekt. Gruppens tematikk gir rom for mange ulike tilnærminger, men en fellesnevner er praksisnærhet.

Medlemmene i UPP består av forskere som er tilknyttet lærerutdanningen og universitetspedagogikken ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg har gruppen stipendiater og en rekke eksterne medlemmer som er eller har vært stipendiater veiledet av medlemmer i gruppen. Noen av gruppens medlemmer er også knyttet til BioCEED, Senter for fremragende utdanning i biologi.

Ny bok ved IPED

Å forske på egen praksis

I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.

Nyhet

Ny bok om Interkulturell pedagogikk

UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget