Hjem

Fornminneseksjonen

Arkeologiske Utgravinger
Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Hordaland, Sogn & Fjordane og Sunnmøre. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet ved lov.
Les mer om arkeologiske utgravinger.

Har du funnet noe?
Har du funnet noe i jorden eller i sjøen som kan være et arkeologisk kulturminne (fra før 1537)?
Les mer om dette her.
Last ned innleveringskjema.

Kulturminneforvaltning
Fornminneseksjonen har ansvar for saksbehandling og faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner. Vi er også er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser i kulturminnevernet. Museet avgir uttalelser om kulturminners kildeverdi basert på vitenskapelige kriterier og forskningsstatus. Kildene ivaretas gjennom arkeologiske utgravninger. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Forskning og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsningsområder. Seksjonen har også ansvar for dokumentasjon og konservering av bergkunst,  FoU–oppgaver og metodeutvikling.
Les mer om Kulturminneforvaltning

 

 

 

Gravene på Skarstein

Utgravingene på Skarstein i Stryn kom i stand på grunn av planlagt utbedring av fylkesveien. Fra tidligere er det kjent forhistoriske funn og graver i området. Ett av funnene som ble gjort var en dobbelgrav fra 700 tallet.

På sporet av de første sogndøler

De arkeologiske utgravingene på Fosshagen i Sogndal viser stolpehull etter to langhus fra eldre jernalder, for to tusen år siden. De eldste sporene av aktivitet på stedet er antakelig 3- 4000 år.

Nyhet

Funn av 9000 år gammel hodeskalle

C14-dateringer av en hodeskalle som ble funnet på Kyrkjetangen på Bønes ved Bergen i sommer viser seg å være levninger etter et menneske som levde i eldre steinalder, for ca. 8500-9000 år siden. Dette er blant de eldste funn som er gjort av menneskeskjelett i Norge. Foreløpige analyser av kraniet...

Kontakt oss:
Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
Avdeling for kulturhistorie
Fornminneseksjonen

Telefon: 55 58 87 17.
post@fms.uib.no