Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttseminar

Anders Reiersgaard: Evidensiell kunnskap i Evidensbasert praksis

Høstens andre instituttseminar er ved Anders Reiersgaard. Alle er velkommen!

evidence_baced_practise.jpg

Illustrasjonsbilde som viser stegene i evidensbasert praksis
Illustrasjonsfoto

Resymé

Evidensbasert praksis (EBP) innebærer at kliniske beslutninger i forhold til individuell pasientbehandling baseres på best tilgjengelig kunnskap – såkalt «evidens». Ideelt sett refererer «evidens» til «vitenskapelige data», primært fra epidemiologisk forskning på behandlingseffekt (klinisk epidemiologi). I tillegg til formale kriterier for hva som gjelder som evidens, er vurderingen av hva som er «best tilgjengelig evidens» også relativ ift. praktiske hensyn, hvor personlig klinisk erfaring og hensynet til den unike pasient tas med i betraktning. Avhengig av den kliniske konteksten – hva slags evidens som faktisk er tilgjengelig og hva som er mulig å anvende i den kliniske situasjonen – vil hva som betraktes som «best tilgjengelig evidens» kunne variere betraktelig, fra randomiserte kontrollerte studier til personlig erfaring.