Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Disputas

Frode Molven disputerer til dr.philos-graden

Frode Molven disputerer fredag 15. september 2017 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Historieskrivningens strev».

frode_molven3.png

Bilde av Frode Molven
Frode Molven

Avhandlingen formulerer en ny forståelse av hva historieskrivning er. Historieskrivningen handler ikke bare om møtet mellom problemformulering, teori og metode på den ene siden og et materiale på den andre. Forholdet er mer komplekst: Historikeren støter på sprik og motsigelser i materialet, og dette skaper friksjon i forhold til de teoretiske ressurser historikeren har til rådighet. Hvis man undersøker skriving som et eget tema, vil et pågående «strev» kunne påvises i historieskrivningen.

Historieskrivning kan ta utgangspunkt i og påvirkes av teorier og historiesyn, men disse vil alltid ”komme til kort” og dessuten bli bearbeidet og forandret gjennom skriveprosessen. Dermed kan ikke historieverk uten videre karakteriseres ut fra sitt «historiesyn», hypoteser og påstander alene. Materialet vil holde teoriene tilbake på interessante måter, slik at en får arbeidet med en helhet, ikke bare en «historieoppfatning» som resultat. Videre er ikke forståelsen i ettertid av historieverk som bestemt av sin epoke treffende: Skrivingen vil aldri gå fullstendig opp i karakteristikker som klassiskmiddelalderskhistoristisk etc.

Avhandlingen kritiserer et tradisjonelt fokus på metoderegler som dekkende for hva som skjer i skrivingen, men er også kritisk til Hayden Whites tilnærming i Metahistory (1973). Whites perspektiv stammer fra en lesning av historiefilosofer, men historikeren omgås materialet på et helt annet vis enn historieteoretikere.

Historieverkene som leses er Ludvig Holbergs Dannemarks Riges Historie I–III, P.A. Munchs Det norske folks historie I–XIII og Johan Ernst Sars´ Udsigt over den norske historie I–VI og Historisk Indledning til Grundloven, samt Sverre Bagges Mennesket i middelalderens NorgeTanker, tro og holdninger 10001300.

PersonaliaFrode Molven (f. 1971), er opprinnelig fra Odda. Han ble cand. philol med hovedfag i filosofi ved Universitetet i Bergen i 1997. Fra 1997 til 2013 arbeidet han som forlagsredaktør og sjefredaktør i Spartacus forlag, i perioder i permisjon som NFR-stipendiat. Han arbeider i dag som sjefredaktør for generell sakprosa i Vigmostad & Bjørke.

 

Opponenter:

1. opponent: Professor Erling Sandmo, Institutt for Arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

2. opponent: Professor Anniken Greve, Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø

Leder av komiteen er Professor Paola de Cuzzani, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Settedekan Professor Emeritus Knut Ågotnes, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen vil lede disputasen.

 

Disputasen er åpen for alle interesserte!