Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Miljøfilosofi

Miljøfilosofi er et nytt emne ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Her skal en ta for seg problematikk knyttet til miljø og natur i et filosofisk perspektiv. Emnet tar sikte på å øke forståelsen for hvordan disse spørsmålene påvirker menneskers liv og livsvilkår i den globaliserte verda vi lever i. Undervisningen er lagt opp som forelesinger og kollokvier, og studentene får blandt annet trening i å analysere miljøpolitiske dokument.

Kurset vil ta opp idéhistoriske, vitenskapsteoretiske, etiske og politiske problemstillinger innenfor miljødebatten.

Den idéhistoriske delen vil ta opp emner som subjektsfilosofien, herredømmetenkning over naturen og utviklingen av synet på teknologien.

Den vitenskapsteoretiske delen vil belyse begrepene usikkerhet, risiko, uvitenhet og føre-var-prinsippet og drøfte temaer som postnormal vitenskap og vitenskapens legitimitet. Sentrale begreper innefor etikkdelen vil være konsekvens og pliktetikk, biosentrisme, økosentrisme og dypøkologi.

Siste del av kurset vil samle trådene og vise sammenhengen mellom temaene som er tatt opp og aktuelle emner innefor miljøpolitisk tenkning som bærekraftig utvikling og institusjonell styring.

Kurset starter våren 2009.
Emnet kan velges enten som 10 eller 15 poengs kurs.
Kontaktperson er: Trygve Lavik