Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Publikasjoner

Mastergradsavhandlinger

Her finner du en oversikt over mastergradsavhandlinger avlagt ved FoF fra 2005 og frem til i dag.

2017

Hans Christian Nordtveit Kvernenes: Research Agendas, Inquiries and Answers in Constructive Type Theory

Steffen Haakonsen: Den vitenskapelige realisme og anti-realismen: en remis?

Øyvin Higdem Waaler: Vagueness in Emergent Levels

Ole Johnny Yttri: Peter Wessel Zapffes evolusjonære eksistensialisme

Andreas Staurheim Enggrav: Platonic Justice: A critical and constructive study of Plato's theory of justice in the Republic, with an emphasis on a research tradition surrounding some prominent issues located within this theory, and contributions towards their solution

Theodor Sandal Rolfsen: Philosophy and the Ethical Transcendence of Language: A Dialogue between Emmanuel Levinas and Jacques Derrida

2016

Jonathan Egeland Harouny: Nietzsches Irrealisme - En ny lesning

Kristoffer Alsaker Haugen: Tragikk, komikk og komi-tragikk i Peter Wessel Zapffes filosofi

Carl-Fredrik Bassøe: The causal structure of scientific methods in view of dinets

Sverre Voje Blindheim: Viser zombieargumentet at fysikalisme er en inadekvat teori?

Sindre Olaussen Søderstrøm: The Normative Force of Logic

2014

Stian Lidsheim Gundersen: Det totale nærvær - En fortolkning av Jean Baudrillards sene tekster.

Anders Johan Refsnes: En grense for Verden - Analyse av Wittgensteins subjektfilosofiske bemerkninger i 'Tractatus Logico-philosophicus'.

Tor D. Johansen: Schellings intellektuelle anskuelse.

Bård Øymar: Wittgenstein og ideen om universalgrammatikk - en undersøkelse av Chomskys universalgrammatikk som et supplement til Wittgensteins filosofi.

2013

Carl Tollef Solberg: The Badness of Death at Early Age - A philosophical inquiry into the Deprivation Account and the Time-Relative Interest Account on The Badness of Death.

Felster Ssonko: A Comparison between a Conception of Knowledge in Ganda Literature and Plato’s Dialogue(s).

Kristine Træland: FRA UORGANISK TIL ORGANISK SANSNING - Om estetisk sensualitet som svar på økologisk fremmedgjøring.

Maria Gamman: Control and Practical Moral Responsibility - A hard incompatibilist solution to the free will problem that doesn`t require a revolution of our reactive attitudes.

Regina Mbabazi: Policy Conditionality in Developing Countries: Addressing Some Ethical Concern.

Henrik Olsen: Forholdet til eksess - Om skinnets overfladiske dybde.

2012

Bård Hobæk: Makt og politisering - En lesning av Michel Foucaults maktanalyser.

Rune Ingebrethsen: Intercultural Dialogue - in light of Charles Taylor’s Philosophy.

Ivan Sivertsen McGurk: En undersøkelse av døden og frihet, sett i sammenheng med Batailles begrep om ikke-viten og Sartres begrep om intet.

Alexander Myklebust: Meining og livsverd.

Hans Christian Rasmussen: Platon og poesien.

Marie Skjoldal: Om angst og kreativitet med henblikk på forholdet mellom eksistensiell og patologisk angst.

Gunnar Aleksander Bakken-Sørensen: An Attempt at Interpreting Edmund Husserl’s “Crisis” as Forgetting.

Randi Amundsen: Erfaringens betydning for menneskelig adferd i naturen.

Henrik Berg: Den andre historie - En komparativ analyse av Heideggers sene tenkning og Foucaults vitensarkeologi.

2011

Kyrre K. Andersen: Et forsøk på å anvende nyere ontologiske resultater for å endre noen hendelsesspesifikke momenter ved Badious metaontologi og slik foreslå muligheten av en ny tenkningsorientering

John Barugahare: The Ethics of Scarce Health Resource Allocation: Towards Equity in the Uganda Health Care System

Ingrid O. Hagrup: Hinsides arv og miljø. Å lese Bergson i dag.

Jørn E. Kolding: Rorty´s Davidson oppsummert i “Non- Reductive Physicalism”

Øyvind Madsen: Hørselshemmedes og døves individualitet og deres sosiale forhold sett i lys av Nietzsches, Foucaults og Honneths filosofi om personlig selvrealisering

Linda M. Mcguffie: Menneske og teknologi - sett i lys av det moderne matvaresystem

Reiar Mysen: Desiring the Good: Motivational Development in Aristotle’s Nicomachean Ethics

Vegard Rivenes: Hvordan håndtere vitenskapelig usikkerhet i miljøspørsmål? Føre-var prinsippet og dets etiske grunnlag

Ellen Vikersveen: Dyrets rolle i den menneskelige selvforståelse - en undersøkelse av Nietzsche og Batailles menneskesyn

Morten Wasrud: Veien til væren - En eksistensiell vandring gjennom Heideggers værenstenkning

Mark T. Young: Heidegger and Aristotle - The Unification of Metaphysics

Ingrid G. Åm: Tenkningens livsvilkår - Problemets genese i møtet mellom liv og tenkning hos Gilles Deleuze

Espen Dragstmo: Jürgen Habermas og prøvingsrettens demokratiske legitimitet

Svein Stian Eriksen: Tussmørket - Ikke stedet som kriseforståelse i det senmoderne rommet hvor også mulige løsninger og alternative strategier kan skimtes

Kristian Kobbenes Starheim: Knowledge production in experimental molecular medicine - Primers for a reflexive life knowledge

Bente Madsen Taraldsøy: Hvordan kan man leve? Tema blir belyst ut fra tre ulike filosofer: Friedrich Nietzsche - Gilles Deleuze – Søren Kierkegaard.

2009

Arthur Bolstad. Bevissthetsspørsmålet sett i lys av Sartres og buddhismens intethetsfilosofi.

Eli Bjørklid. Forvandlingen av bonden. Om landbrukspolitikk, regjeringskunst og bonden i en globalisert verden. 2009, vår.

2008

Bjarte Oppedal. Utvendighetens historie; Focaults interpretasjon og anvendelse av Nietzsches genealogi. 2008, vår.

Erik Myking Lieungh. Fra gresk tragedier til eksistensfilosofi: En rekonstruksjon av begrepet det tragiske, og en kritisk diskurs rundt rasjonalitet, meningsløshet og normativ eksistensfilosofi. 2008, vår.    

Ole Johan Moe. Utilregnelighet som problem; kollisjoner i moderene diskurser om mennesket. 2008, vår.

Marita Helleland Ådnanes. Irigaray med Nietzsche. Ei lesing av femininitet og mimesis i Marine Lover of Friedrich Nietzsche. 2008, vår.

Karina Skilbrei. Tenkningen som Jeg-hendelse. 2008, haust.

Ylva Stokke Westad. Sosiale, politiske og relasjonelle aspekter ved Jean-Paul Sartres tenkning. 2008, haust.

Ragnhild Hogstad Jordahl. Modalitet de re og identitet på tvers av verdener – en komparativ analyse av David Lewis’ og Saul Kripkes filosofi om modalitet. 2008, haust.

2007

Stein Arnold Hevrøy. Nietzsche og spillets livsfilosofi: om Nietzsches bejaende filosofi, samt et forsøk på en nietzscheansk kritikk av Spinoza, Deleuze og Guattari. 2007, vår.

Pål Albertsen Mykkeltveit. Fra epistemologi til sosialfilosofi: en studie i Georg Simmels tenkemåte. 2007, vår.

Tore Ringheim. Det totalitære individ -ein studie av Arendt sin teori om individet under totalitarismen, med innspel frå Levinas, Marcuse og Bauman. 2007, vår.

Tom Roger Spidsø. Kreativitetens overfladiske logikk. 2007, vår.

Ivar Jangaard Strand. Heidegger og Bultmann: kan Heidegger og Bultmann sin lesning av Paulus sitt første brev til tessalonikerne tydeliggjøre forskjeller og likheter mellom de to?. 2007, vår.

Line Hilt. Verden som system og horisont : verdenssamfunnets emergerende realitet : en analyse av Luhmanns systemteoretiske konsepsjon. 2007, vår.

Jonas Gamborg Lillebø. Vitskapleg rasjonalitet mellom sanning og historie : vitskapsteoretiske refleksjonar over den vitskapelege forgjengaren i immunologiens historie. 2007, vår.

Ole Jacob Skou Nilsen. Kraften: dens uttrykk og bevegelse, dens bevegende uttrykk. 2007, vår.

Jørgen Aurebekk. Frihet og determinisme med utgangspunkt i Jean-Paul Sartres Væren og intet. 2007, vår.

Torleiv Kjelleberg. LIV. En vitalistisk mikroetikk. Deleuzes filosofi som etisk mulighet. 2007, vår.

Andreas Johan Johansen. Et forsvar av ikke-konseptuelt innhold. 2007, vår.

Dickson Kanakulya. Phobiculcatic Morality and Bioethics: A Philosophical Study of the Ethics of Research in Indigenous Medicine in East Africa. 2007, vår.

Lars Solsvik. Oppløsning og Konstruksjon. Spenninger mellom Gilles Deluze og Georges Bataille. 2007, haust.

Marius Haugseng Hilton. Individualitetens Kosmopolitiske Nødvendighet. En sosial-poltisk-filosofisk konsekvensutredning av idealistisk indivdualitetstenking og utilitaristisk etikk. 2007, haust.

Pål Moltubakk Ørstavik. Meningens Fenomenologi og Fenomenologiens Mening - en studie av Edmund Husserls fenomenologi. 2007, haust.

Kristian Kise Haugland. En verden av universer. En undersøkelse av William James' ulike epistemologiske perspektiver. 2007, haust.

Ole-Kristian Skadberg. Etikk i et barnevernsperspektiv. Fordring - Person - Situasjon. 2007, haust.

Ann Ellinor Hansen. Rousseaus syn på kvinner og menn. En sammenlikning av forholdet mellom kvinner og menn i henholdsvis naturtilstanden og det moderne samfunnet. 2007, haust.

2006

Finn Ingar Birkeland. Den underholdte. Om subjekt og masse i underholdningssamfunnet - med hensyn til ironi. 2006,vår.

Torolf Myklebust. A General Picture of Doubt. Davidson, instability and the progression of language. 2006, vår.

Johannes Servan. Menneskerettighetenes fenomenologi - grunnlaget for en kritiskhistorisk refleksjon : institusjoners gyldighet og individets evne til kritikk - spørsmålet om menneskerettighetenes gyldighet. 2006, vår.

Marianne F. Walderhaug. Refleksjoner over Nietzsches moralkritikk: betraktninger av moralske verdirangeringer i lys av Nietzsches perspektivistiske sannhetsforståelse. 2006, vår.

Fredrik Andersen. Tro. Fra det sekulære - et tankeprosjekt. 2006, vår.

Karl Versland Edmund. Husserls fenomenologi: et studium av meningsopprinnelser: et dynamisk-teleologisk lesning av et filosofisk grunnproblem. 2006, haust.

Hans Christian Farsethås. En samtale med Foucault om biopolitikk, rasjonalitet og regjeringskunst. 2006, haust.        

Paul Simon Hansen Svanberg. From Intuitonistic Logic to IC-Logic. 2006, haust.

David Godfrey Vogt. Det kalkulerende individ: straffesystemets filosofiske forutsetning. 2006, haust.

Janne Sund. Hvor ble virkeligheten av?(Media) Teknologi; Virkelighet og Estetikk hos McLuhan, Baudrillard og Virilio. 2006, haust.

Magnus Wold-Ueland. Moral og Virekelighet - finnes det objektive verdier. 2006, haust.

Pål Fjeldvig Antonsen. Truth by any other name. 2006, haust.