Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttstrategi og årsmeldinger

Nåværende plan var gyldig i perioden 2009 - 2013. Fra og med våren 2014 til og med høsten 2015, vil FoF jobbe med å utvikle ny strategiplan med gyldighetsperiode 2016 - 2019. Dette for å komme i takt med fakultetet og UiB sentralt sine strategiplaner. FoFs årsmeldinger blir lagt ut som vedlegg til denne siden.

Instituttets nåværende strategiplan gjaldt for perioden 2009 - 2013. Våren 2014 startet arbeidet med en ny plan som vil bli ferdigstilt mot slutten av 2015 og ha gyldighet 2016 - 2019. Det innebærer at FoF får strategiplan for samme tidssom som fakultetet og UiB sentralt, noe som har vært uttalt ønske fra alle tre nivåer. Det innbærer også en koordingering mellom fakultet og institutt når det gjelder prosessene frem mot nye strategiplaner.

Arbeidet med den nye planen startet ved FoFs årlige allmøte i februar 2014. Her la representanter for de tre utvalgene, Forsknings- og formidlingsutvalget, Utvalg for fagstudiet i filosofi og Uvalget for Examen philosophicum, frem det de mener er viktige utfordringer i arbeidet med strategiprosessen.

De tre utvalgene jobber videre med sine anbefalinger ut fra innspill på allmøtet i 2014. Utkast til strategi vil bli lagt frem på allmøtet i februar 2015. Underveis i arbeidet, kan utvalgene gjøre bruk av lærermøter dersom det er behov for det.

Planen for 2009 - 2013 er her lagt ut i sin helhet under her (se lenker).