Hjem

Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Aktuelle høringssaker

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Høringsbrev - forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

27.10.20172017/9850Kunnskapsdepartementet
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser3.11.20172017/9917Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.17.11.20172017/12164Kunnskapsdepartementet
Høring - Forskrift til forskningsetikkloven17.11.20172017/13016Kunnskapsdepartementet
Høring av rapport fra Helsedatautvalget17.11.20172017/11366Helse- og omsorgsdepartementet
Høring retningslinjer for bruk av dyr i forskning1.12.20172017/12769Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi
Høring - regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler8.12.20172017/12258Arbeids- og sosialdepartementet

 

Høringer til orientering med mulighet for innspill

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven10.11.20172017/12775Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - revidert standard for begrepsbeskrivelser sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT10.11.20172017/12770DIFI
Høyring- endringar i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 201810.11.20172017/12821Kunnskapsdepartementet
Høring - NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?17.11.20172017/6592Justisdepartementet
Høring - Forslag om endring i straffelovens regler om forvaring17.11.20172017/11593Justisdepartementet
Høring - Revisorlovutvalget17.11.20172017/11344Finansdepartementet
Høring - Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven17.11.20172017/12907Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Høyring av forvaltingsplan for Kalandsvika naturreservat17.11.20172017/13197Fylkesmannen i Hordaland
Høring - Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda17.11.20172017/12647Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
Høring Endringer i fagskoleloven17.11.20172017/12394Kunnskapsdepartementet
Høring - Revisjon av finansavtaleloven1.12.20172017/11495Finansdepartementet
Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten1.12.20172017/11619Helse- og omsorgsdepartementet  
Ekstern høring faglige råd voldsrisiko1.12.20172017/12428Helsedirektoratet
Høring - forslag til læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon7.12.20172017/12019Utdanningsdirektoratet
Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)15.22.20172017/12393Kunnskapsdepartementet
Høring - register over drap og vold med dødelig utgang22.12.20172017/9196Justisdepartementet
Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn31.12.20172017/12772Språkrådet
Høring - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-201931.12.201072017/13038Kunnskapsdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
  • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.