Hjem
Click

Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Oversikt over aktuelle høringssaker

Høringen gjelder:

Intern frist

Saksnr.

Avsender

Høring - endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 21.4.20172017/2402Kunnskapsdepartementet
Høring - forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)5.5.20172016/3914Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Høring - Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom 19.5.20172017/3815Mattilsynet
Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning19.5.20172017/3753Kunnskapsdepartementet
Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen19.5.20172017/3650Kunnskapsdepartementet
Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere19.5.20172017/5471Arbeids- og sosialdepartementet
Høring - tilskudd til pedagogisk bemanning i private ordinære barnehager26.5.20172017/5962Utdanningsdirektoratet
NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov 26.5.20172016/13124Justis- og beredskapsdepartementet

Høring forslag om endring i skatteloven § 2-2 førsteledd (hjemmehørendebegrepet for selskap m.v.).

26.5.20172017/3824Finansdepartementet
Høring og offentlig ettersyn av forslag til frivillig vern av Blåbergetnaturreservat i Bardu kommune26.5.20172017/4536Fylkesmannen i Troms

Høring, forslag om endringer i barnehageloven - språkkrav

2.6.20172017/4909Kunnskapsdepartementet
Høring - forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)9.6.20172017/4110Justisdepartementet
Høring - Endring av barnevernloven og statsborgerloven9.6.20172017/4571Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
Høring - Forslag til opprettelse av marine verneområde, Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner9.6.20172017/4694Fylkesmannen i Finnmark
Høring- Regional plan for kompetanse og arbeidskraft9.6.20172017/5960Hordaland fylkeskommune
Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester16.6.20172017/4637Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - forslag om en kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere16.6.20172017/4810Finansdepartementet
Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften16.6.20172017/5143Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - ny forskrift om ballastvannbehandling16.6.20172017/5694Sjøfartsdirektoratet
Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond28.7.20172017/4670Finansdepartementet
Høring - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv27.7.20172017/5390Finansdepartementet
Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte  og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater27.7.20172017/5977Kunnskapsdepartementet
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene15.9.20172017/4793Barne- og likestillingsdepartementet

Høring - NOU 2017:5 ‐ En påtalemyndighet for fremtiden

1.9.20172017/6033Justisdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
  • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.