Hjem

Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Høringer til orientering med mulighet for innspill

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)29.9.20172017/8539Nærings- og fiskeridepartementet
Høring - Endring av barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning29.9.20172017/7936Kunnskapsdepartementet
Høring - Endring av barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning29.9.20172017/8007Finansdepartementet
Høring - Endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve29.9.20172017/8626Utdanningsdirektoratet
Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner29.9.20172017/10458Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Høring - Nasjonal studieplan for Bachelor paramedic studiet29.9.20172017/11712Helsedirektoratet
Høring om York Antwerpen-reglene 201613.10.20172017/11071Justisdepartementet
Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft13.10.20172017/9336Arbeids- og sosialdepartementet
Høring - Forskrift om tilskudd til genressurstiltak - husdyr, planter og skogtrær13.10.20172017/11592Landbruks- og matdepartementet
Høringsbrev - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester13.10.20172017/11462Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - Forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - regnskap mv.20.10.20172017/11346Kunnskapsdepartementet
Høring - diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern20.10.20172017/10888Kunnskapsdepartementet
Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap27.10.20172017/7754Justisdepartementet
Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek27.10.20172017/10156Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rahabilitering27.10.20172017/11591Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - Forslag om endringer i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høgskoler under lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler27.10.20172017/11562Forsvarsdepartementet
Høring - NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?17.11.20172017/6592Justisdepartementet
Høring - Forslag om endring i straffelovens regler om forvaring17.11.20172017/11593Justisdepartementet
Høring - Revisorlovutvalget17.11.20172017/11344Finansdepartementet
Høring - Revisjon av finansavtaleloven1.12.20172017/11495Finansdepartementet
Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten1.12.20172017/11619Helse- og omsorgsdepartementet  
Høring - register over drap og vold med dødelig utgang22.12.20172017/9196Justisdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
  • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.