Hjem

Forskning

UiB er et breddeuniversitet som satser sterkt og langsiktig på grunnforskning. Mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser står i fokus. Våre forskere og studenter sammen skaper ny innsikter for å møte de komplekse utfordringene samfunnet står over.

Forskning

UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.

KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE

Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling. Vi skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv om å bygge kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

Forskningsinfrastruktur

UiB har en rekke avansert, state-of-the-are vitenskapelig utstyr, derunder laboratorier og forskningsfartøy, ulike former for e-infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt storskala forskningsfasiliteter.

Støtte til ekstern finansierte aktiviteter

Forsknings administrativ støtte

UIB tilbyr kunnskap og råd forskermiljøer, fakulteter og institutter gjennom hele livsyklus til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Nyhet

– En stolt dag

UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.

Nyheter

Polarbyen Bergen

Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.

Senter for fremragende forskning

Graver i fortiden

Christopher Henshilwood og de andre medlemmene av UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.

Nyheter

0

Student centre

Viktige forskningsmidler til UiB

UiB får et særskilt ansvar innenfor hav- og helseforskningsprosjekter. Dette kommer frem gjennom Forskningsrådets tildelinger av 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Blant de 19 prosjektene som har sluppet gjennom nåløyet, er UiB involvert i 12.

Nyheter

UiB mest sitert

UiB er igjen landets mest siterte universitet. Det viser resultata frå ny stor, kartlegging. Også på verdsbasis klatrar UiB på rangeringa på grunn av godt siterte og internasjonale forskarar.